Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Sociale huurwoningen

In Utrechtse Heuvelrug moeten veel meer sociale huurwoningen komen dan tot nu toe is gepland.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil dat er meer betaalbare woningen komen voor jongeren, starters en ouderen. Daar is nu een groot tekort aan. De mogelijkheden van de particuliere sector om dat te realiseren zijn onvoldoende. We hebben dus ook behoefte aan nieuwe investeringen door de woningbouwverenigingen in Utrechtse Heuvelrug voor deze doelgroepen. Dit zal de diversiteit en levendigheid van onze gemeente ten goede komen. "

CDA

"Het CDA wil de wachtlijsten voor wonen terugdringen (gemiddeld 8 jaar voor een gezinswoning). Ook wil het CDA dat je in je eigen dorp kunt blijven wonen. Het bouwen van (sociale) woningen voor jong en oud is daarom topprioriteit voor het CDA. Zo brengen we de doorstroming op de woningmarkt weer op gang. "

OPEN

"We hebben een grote achterstand opgelopen in de sociale woningbouw, net als in de duurdere huursector. Het belang van de volkshuisvesting moet zwaar wegen, om alle inwoners die we in onze samenleving nodig hebben een woning te kunnen bieden. "

ChristenUnie

"De wachttijd voor sociale huurwoningen is extreem lang (meer dan 10 jaar) en de laatste jaren alleen maar opgelopen. Om die termijn daadwerkelijk terug te dringen is een grote inzet voor de bouw van sociale huurwoningen en ook van middenklassewoningen (voor de doorstroming) nodig. Het Mariniersterrein in Doorn biedt goede mogelijkheden. Ook het ombouwen van (leegstaande) kantoorpanden moet hierbij worden betrokken."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Een aantal bewoners van een sociale-huurwoning verdient inmiddels meer dan het maximum om voor zo’n woning in aanmerking te komen. Deze mensen zouden dus moeten doorstromen naar een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector. Aan woningen die qua huurprijs (net) boven de grens voor sociale woningbouw liggen, is in onze gemeente echter een groot tekort. Wij willen daarom meer van dergelijke woningen."

SGP

"De SGP wil laten bouwen volgens de afspraken die zijn gemaakt, want er moet rekening gehouden worden met alle woningzoekenden. Daarnaast moet met de woningbouwverenigingen samengewerkt worden om hen mogelijkheden te bieden die sociale woningbouw te realiseren."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH stelt dat de geplande hoeveelheid sociale woningen is gehaald maar dat het scheefwonen moet worden aangepakt en opgelost."

2. Cameratoezicht

Om criminaliteit terug te dringen, moet de gemeente cameratoezicht invoeren.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Cameratoezicht op risicoplekken is belangrijk om boeven af te schrikken en hun pakkans te vergroten. De veiligheid en eigendommen van inwoners, winkeliers en hun medewerkers zijn voor ons veel belangrijker dan de privacy van een dief, geweldpleger of drugscrimineel."

CDA

"Het CDA wil criminaliteit zoals vandalisme, woninginbraken, drugsoverlast en geweldsdelicten bestrijden. Ook willen wij aandacht voor veilige buurten, veiligheid rondom maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, buurthuizen en sportvoorzieningen en veilig verkeer. Cameratoezicht helpt hierbij."

SGP

"Waar nodig moet het mogelijk zijn cameratoezicht in te zetten, omdat de SGP veiligheid belangrijk vindt. De gemeente dient adequate maatregelen te treffen om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen en als daar camera's voor nodig zijn moet dat kunnen."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH wil altijd de privacywetgeving respecteren maar wel cameratoezicht met als doel criminaliteit tegen te gaan."

Geen van beide

OPEN

"Op de Utrechtse Heuvelrug is de criminaliteit laag, maar het is erg als je er ermee te maken krijgt. We willen allemaal dat ons dorp veilig voelt. Op een enkele plaats kan cameratoezicht helpen, maar een dorpsgemeenschap die er voor elkaar wil zijn en een oogje in het zeil houdt (via burencontact of WhatsApp groepen) werkt beter."

Oneens

D66

"Voor D66 is privacy in de openbare ruimte een belangrijke kernwaarde. Maar belangrijker nog is dat camera’s een vorm van schijnveiligheid creëren. Voor D66 is persoonlijk toezicht en contact in de openbare ruimte het meest waardevol. "

ChristenUnie

"Burgers worden, als oren en ogen van de politie, in onze gemeente actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de buurt en in huis. Dit gebeurt door de inzet van Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen in de buurt. Aanvullend cameratoezicht kan incidenteel noodzakelijk zijn. Gemeentelijke regels daarvoor zijn er al. De ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen in verband met de privacy van burgers."

3. Voorrang fietsers

Fietsers moeten waar mogelijk voorrang krijgen op auto’s.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Traditioneel is het verkeer op de Heuvelrug gericht op auto’s. De wegen en dorpscentra kunnen dat niet onbeperkt blijven verwerken. Is het echt essentieel dat iedereen direct voor de deur van zijn favoriete winkel kan parkeren? Het zou goed zijn meer ruimte voor fietsen en fietspaden te realiseren. En de dorpscentra zouden minder autoblik mogen hebben. "

OPEN

"Fietsen is gezond en duurzaam. Fietsers zijn net als voetgangers de kwetsbaarste deelnemers aan het verkeer. Met voorrang op auto’s kunnen we fietsers een betere bescherming bieden."

SGP

"Als kwetsbare partij in het verkeer is bescherming van fietsers zeer gewenst en kunnen voorrangsmaatregelen waar mogelijk daaraan bijdragen. Zeker in onze gemeente die zo rijk is aan toeristische fietsroutes."

ChristenUnie

"Juist in onze toeristische streek is fietsen populair. Bewegen is gezond en je geniet op een andere manier van de natuur. Daarom pleit de ChristenUnie op veilige plaatsen voor het geven van voorrang aan de fietsers boven automobilisten."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Je moet niet afwijken van landelijke voorrangsregels. Als je dat wel doet, krijg je ongelukken."

CDA

"Het gaat om de verkeersveiligheid van fietsers! Daarom moet er zoveel mogelijk een scheiding zijn van fiets- en gemotoriseerd verkeer. Voorrangsregels moeten vooral duidelijk zijn en bijdragen aan de verkeersveiligheid."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH staat sympathiek tegenover deze stelling. maar is bang dat de fietser het slachtoffer wordt van deze plaatselijke onduidelijkheid."

4. Banen

Utrechtse Heuvelrug moet ondernemers die werk voor de gemeente uitvoeren verplichten om mensen in te zetten die anders moeilijk een baan krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil een voorkeursbehandeling voor ondernemers die zich sociaal en maatschappelijk onderscheiden en investeren in mens en klimaat. Dat is het soort bedrijf waarmee de gemeente graag zaken zou moeten willen doen. "

CDA

"En als het aan het CDA ligt. helpt de gemeente ondernemers daarbij. De gemeente heeft hierin een voorbeeld functie als werkgever. Ieder mens telt en heeft het recht om mee te doen aan de samenleving. Die kans moet geboden worden. "

OPEN

"Mensen die moeilijk een baan kunnen vinden moeten we helpen om aan de slag te komen. Onze gemeente stelt voorwaarden aan ondernemers die voor de gemeente werken. Ook met de verplichting om mensen in te zetten die anders langs de kant blijven staan."

SGP

"De SGP staat achter het principe Social Return, waardoor bedrijven gemotiveerd worden zich extra in te spannen om personeel in te zetten, dat anders moeilijk werk kan vinden. "

Geen van beide

Oneens

VVD

"Wij vinden het erg belangrijk dat de gemeente samenwerkt met ondernemers om langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen. Als ondernemers daar niet achter staan, werkt dat niet. Een verplichting moeten we dus niet willen. Bovendien kunnen ondernemers de werknemers die zij al in dienst hebben niet zomaar opzij schuiven voor mensen met een slechte kans op een baan. "

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH vindt dat dit gestimuleerd moet worden, maar wil dit niet verplicht stellen."

ChristenUnie

"De ondernemers in onze gemeente hebben als regel oog voor de harde realiteit van de arbeidsmarkt en zijn bereid om werklozen en laag opgeleiden in te zetten. Stimulering met een (tijdelijke) loonkostensubsidie werkt vaak beter dan een verplichting. Overigens stelt de gemeente bij aanbestedingen als regel al de eis dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingeschakeld (social return)."

5. Verkeerslichten Hoofdstraat

De verkeerslichten op de kruising van de Hoofdstraat en de Oranjelaan/Hogesteeg in Driebergen moeten weer verdwijnen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Als verkeerslichten niet de maatschappelijke opbrengst hebben die we mogen verwachten, dan is weghalen voor D66 een goede optie. "

VVD

"Doorstroming van het lokale verkeer op de hoofdroutes is een belangrijk punt van zorg. Als verkeerslichten worden geplaatst, moeten deze de veiligheid bevorderen en niet de doorstroming onnodig beperken. Omdat de huidige oplossing met vele verkeerslichten geen optimale en veilige doorstroming oplevert, moet er een betere oplossing komen."

CDA

"De doorstroming van het verkeer op de Hoofdstraat moet verbeterd worden."

Geen van beide

Oneens

OPEN

"Verkeerslichten zijn er in de eerste plaats voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. Deze verkeerslichten zijn voor automobilisten vervelend. Daarom staan ze op minder drukke uren al uit."

SGP

"De bewuste kruising is zo onoverzichtelijk dat de SGP het nodig vindt om op die plaats het verkeer met verkeerslichten te regelen. Wel is het van belang deze zo af te stellen dat de doorstroming optimaal wordt en blijft."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"Deze verkeerslichten zijn naar wens van de inwoners gekomen. Wel vindt de BVH dat als het Stationsgebied klaar is dat de lichten goed afgestemd moeten worden."

ChristenUnie

"Juist om de onoverzichtelijkheid van de genoemde kruisingen te verminderen zijn deze verkeerslichten er gekomen. Doel van de verkeerslichten is mede om de verkeerssnelheid in de kern van het dorp te verminderen. Betere afstelling op verkeersstromen met nieuwe software en een verschillend regime in de nachtelijke uren kan de irritaties mogelijk verminderen."

6. Gemeentelijk loket

In elk dorp moet een gemeentelijk loket komen, ook al kost dat extra geld.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Ieder dorp telt! Het CDA wil dorpsvoorzieningen dichtbij mensen, goed en veilig bereikbaar. We blijven ons inzetten voor dorpsgericht werken, dorpsbudgetten, buurthuizen en multifunctionele maatschappelijke accommodaties. Samen onder één dak kan tot een betere samenwerking leiden en kosten besparen."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"Deze service is beloofd vóór de gemeentelijke herindeling: een loket in iedere kern. Hier kun je terecht voor services voor o.a. paspoorten etc. De kosten zijn laag want in Doorn sluiten we hetzelfde aantal loketten. "

Geen van beide

Oneens

D66

"D66 wil voor iedereen goed bereikbare voorzieningen. Zeker ook als het service vanuit de gemeente betreft. Maar een loket in ieder dorp lijkt ons overdreven. D66 wil een optimale mix van soepel werkende digitale bereikbaarheid (bijvoorbeeld voor aanvragen paspoort of het doen van aangiftes) en ruime openingstijden van de publieksbalie, dus ook in het weekend. Voor D66 is het vanzelfsprekend dat bij de gemeente ook op zaterdag de telefoon wordt opgenomen. "

VVD

"Voor Wmo-zaken, huishoudelijke hulp etc. zijn er al dorpsloketten. Een extra loket voor paspoorten, rijbewijzen, vergunningen is relatief erg duur en mensen maken daar in het algemeen maar eens in de zoveel jaren gebruik van. Dus zo’n loket in elk dorp willen we niet. En als mensen door lichamelijke handicap of ouderdom niet naar het loket in Doorn kunnen komen, komt de gemeente wat ons betreft naar hen toe."

OPEN

"Het gemeentelijk loket moet uitstekend bereikbaar zijn, via de digitale weg en via direct contact. Er moet wel in elk dorp toegang tot ondersteuning en zorg zijn. Daar hebben we de sociale dorpsteams voor, die al in elk dorp aanwezig zijn."

SGP

"Doordat tegenwoordig het gemeenteloket op afspraak voor de burger klaar staat, acht de SGP dit niet nodig. En zeker niet omdat eventueel documenten op verzoek thuisbezorgd kunnen worden voor een zeer klein bedrag. De SGP heeft dit proces getest en is daar zeer tevreden over."

ChristenUnie

"De kosten, de versnippering en de veiligheidsrisico’s die dat met zich brengt wegen niet op tegen de baten. Overigens kunnen documenten aan huis worden bezorgd. Er is wel een gemeentelijk loket via de dorpscoördinator voor dorpsprojecten en via de dorpsteams voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en voorzieningen."

7. Hoogbouw

Nieuwbouw mag hoger worden dan het huidige maximum van vier verdiepingen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De gemeente is volgens D66 te star in bouw- en welstandseisen. Op beperkte locaties in de gemeente kan de bouwhoogte worden opgerekt zonder grote consequenties voor omwonenden en omgeving. Daar moeten we niet angstig over doen. "

CDA

"Het CDA wil de wachtlijsten voor wonen terugdringen (gemiddeld 8 jaar voor een gezinswoning). Ook wil het CDA dat je in je eigen dorp kunt blijven wonen. Het bouwen van woningen voor jong en oud is daarom topprioriteit voor het CDA. Als het passend is in de omgeving mag er daarom ook in meer dan vier woonlagen gebouwd worden. "

OPEN

"Er is behoefte aan veel meer sociale woningbouw en duurdere huurwoningen. We hebben een grote achterstand opgelopen. We kunnen de ‘voetafdruk’ van nieuwbouw beperken door meer de hoogte in te gaan, passend in de omgeving. Daarmee voorkomen we ook dat we in het buitengebied moeten bouwen."

SGP

"Zorgvuldig grondgebruik, veel groen, maar ook een groeiende woningbehoefte kunnen elkaar in de weg zitten. Indien dan op bepaalde locaties hogere nieuwbouw mogelijk is, dan wil de SGP dat best overwegen."

ChristenUnie

"Als we het woningtekort in onze gemeente willen oplossen, moeten dit soort harde eisen wellicht wijken. Mits deze hoogbouw mooi en met oog voor de omgeving uitgevoerd wordt."

Geen van beide

Oneens

VVD

"De VVD wil het dorpse karakter van onze gemeente behouden. In het algemeen past daar geen hogere bebouwing dan het huidige maximum bij. Wij vinden het wel acceptabel om flexibeler om te gaan met de bouwhoogte als dit past binnen de omgeving en er draagvlak voor is."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH vindt dat de dorpse maat behouden moet worden."

8. Tegenprestatie uitkering

In Utrechtse Heuvelrug hoeven mensen geen vrijwilligerswerk te doen als tegenprestatie voor hun uitkering.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden is prima, maar niet verplicht. Soms zijn mensen meer geholpen als ze een opleiding of vaardigheidstraining doen. Het gaat om een optimale mix om het talent van mensen te helpen ontwikkelen. "

OPEN

"Vrijwilligerswerk geeft het leven betekenis. Maar mensen met een uitkering moeten we niet over één kam scheren. Hier is maatwerk nodig. Je kan bijvoorbeeld je leven lang aangewezen zijn op een uitkering vanwege een ernstige handicap."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil geen verplichte tegenprestatie, maar ziet meedoen wel als een uitdaging. Het beleid van de Sociale Dienst is daarop gericht. Vrijwilligerswerk heeft het meeste effect als zowel de vrijwilliger als de ontvangende organisatie daar blij mee zijn. Dat verhoogt de kans op succes en daadwerkelijke maatschappelijke participatie."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Hoe langer mensen geen werk hebben, hoe kleiner de kans wordt dat zij dat nog krijgen. Daarom vinden wij het vanzelfsprekend dat mensen met een uitkering een tegenprestatie leveren. Dat is goed voor hun dagritme, hun sociale contacten, hun activering en het wennen aan werk. Daardoor vergroten zij hun kans op betaald werk. "

CDA

"Het CDA juicht het toe wanneer mensen met een uitkering deel nemen aan de samenleving. Het is goed voor de sociale contacten en om werkritme op te doen. Bovenal is het gewoon heel leuk om vrijwilligerswerk te doen. Dat geeft een mens voldoening. "

SGP

"Het ontvangen van een uitkering mag vanuit de SGP prima samengaan met een dienst aan de maatschappij in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit vergroot hun netwerk, houdt ze actief in de samenleving en is goed voor hun werkritme."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH vindt dat vrijwilligerswerk helpt om tot een baan te komen en daarnaast zou naar een basisinkomen gekeken kunnen worden."

9. Bedrijfsverzamelgebouw groene economie

De gemeente moet een bedrijfsverzamelgebouw ter beschikking stellen aan kleine ondernemers die bijdragen aan een groene economie.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 zet vol in op duurzaamheid en wil dat ondernemers die duurzaamheid tot speerpunt van hun bedrijf hebben gemaakt, alle ruimte krijgen om op de Utrechtse Heuvelrug te excelleren. Zo wil D66 een sterker kennisnetwerk ontwikkelen met bedrijven en onderzoeksinstellingen die actief zijn rond duurzaamheid. "

OPEN

"Er zijn veel kleine ondernemers die bijdragen aan een groene economie. Dat is belangrijk voor onze duurzame toekomst. Onze gemeente moet hen op weg helpen met werkplekken, waar zij onderdak vinden en elkaar kunnen stimuleren. Uiteraard moeten de ondernemers wel een marktconforme huur betalen."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH vindt dat de gemeente startende ondernemers een kickstartpositie kan gaan bieden om van daaruit een zelfstandig bedrijf te ontwikkelen met lokale werkgelegenheid binnen afzienbare tijdsbestek."

ChristenUnie

"De talloze Zzp-ers in onze gemeente kunnen in daarvoor geschikt gemeentelijk vastgoed op die manier praktisch worden ondersteund. We willen daarnaast dat ze indien gewenst ook begeleiding kunnen ontvangen en dat er één aanspreekpunt voor hen in de gemeente is."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Wij zijn voorstanders van een groene economie. Maar de stelling is veel te vaag om hier ja tegen te zeggen. Waarom een bedrijfsverzamelgebouw, hoe groot is de behoefte hieraan onder kleine ondernemers, hoeveel moeten zij bijdragen aan een groene economie om hiervoor in aanmerking te komen, etc.? Bovendien zijn er ondernemersinitiatieven voor dit soort kantoren, die we geen oneerlijke concurrentie moeten aandoen."

CDA

"Een duurzame en eerlijke economie is een speerpunt van het CDA. Ieder mens en iedere onderneming telt! Hierin willen wij geen onderscheid maken. Het CDA wil zet zich in voor duurzame maatregelen voor iedereen, waaronder het isoleren van woningen en bedrijfsgebouwen. "

SGP

"Op deze manier zou de gemeente volgens de SGP concurrentievervalsend bezig en kan die onderneming voor zijn voortbestaan afhankelijk worden van de gemeente en dat is ongewenst."

10. Openingstijd winkels

Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen wanneer hun winkel open of dicht is.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Voor D66 is het vanzelfsprekend dat ondernemers bepalen wanneer hun bedrijf geopend is. Ondernemers kennen de behoeften van hun klanten immers het beste. "

VVD

"Wij zetten ons in voor vrij ondernemerschap en vinden dat ondernemers zelf het beste kunnen bepalen wanneer zij hun winkel of bedrijf openen. De ondernemers zijn er uiteraard verantwoordelijk voor dat dit niet leidt tot overlast voor de inwoners. "

CDA

"Winkeliers hebben de vrijheid zelf hun openingstijden te bepalen. Het CDA vraagt hen hierbij rekening te houden met de effecten die de opening heeft op de samenleving. Als een deel van de samenleving hieronder lijdt, zal het CDA hiervoor aandacht en maatregelen vragen. "

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

OPEN

"Het is goed dat we in onze dorpen regels hebben voor openingstijden. Daarmee nemen we onze kleinere winkels in bescherming tegen de concurrentie van de grotere, en houden we oog voor de positie van werknemers in de winkels en voor de leefomgeving rond de winkels."

SGP

"Winkelopenstelling is niet voor niets door de wet geregeld. Het is gebleken dat sommige winkels geen rekening houden met bijv. de zondagsheiliging of de gevolgen voor de omgeving als hierover niets wordt vastgelegd. Tegelijk beschermt dit de kleine middenstander tegen de macht van het grootwinkelbedrijf op dit vlak."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voor blijvende invloed van de gemeentelijke overheid op de openingstijden van winkels. Wij willen dit niet alleen overlaten aan (landelijke) ketens. Doel is het in stand houden van een maatschappelijk en gezamenlijk rustmoment in de week, dat de samenleving ten goede komt. Het totaal loslaten van grenzen legt nog meer druk op de (kleinere) zelfstandige ondernemers om altijd of gedwongen open te zijn. In een 24-uurseconomie is er nooit tijd om tot rust te komen. "

11. Verkeersdrempels

In Utrechtse Heuvelrug mogen geen nieuwe verkeersdrempels komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Verkeersdrempels roepen vaak irritatie op en leiden tot geluidsoverlast. We willen daarom dat er betere maatregelen worden genomen om te hard rijden te voorkomen en aan te pakken, zoals boetes voor te hard rijden en een vaartverminderende inrichting van de wegen."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH vindt dat er effectievere maatregelen zijn om de snelheid eruit te halen."

Geen van beide

D66

"Verkeersdrempels helpen soms, maar teveel werkt juist tegen. Het gaat hier om het optimale evenwicht van snelheidsbeperkende maatregelen zoals drempels, versmallingen, verkeerslichten, zebrapaden etc. "

Oneens

CDA

"Verkeersremmende maatregelen blijven (helaas) nodig voor verkeersveilige buurten."

OPEN

"Waar automobilisten geregeld te hard door het dorp rijden, helpt een verkeersdrempel de snelheid af te remmen. Waar blijkt dat het nodig is, moet er een drempel bij komen."

SGP

"Verkeersdrempels zijn een effectieve maatregel om snelheid te remmen en zijn op veel plekken in onze gemeente nodig voor de veiligheid van fietsers en voetgangers, maar de uitvoering moet zo zijn dat bij een gepaste snelheid geen schadelijke gevolgen optreden."

ChristenUnie

"Wanneer de verkeersveiligheid dit vraagt zijn verkeersdrempels een nuttig middel. Recent is het plan voor verhoging van de verkeersdrempels op de Arnhemse Bovenweg (voorzien voor 2019) aangenomen door de gemeenteraad. Juist om de snelheid op die weg te verminderen. Dat doel zou bij het instemmen met deze stelling niet kunnen worden bereikt."

12. Wooneenheid mantelzorg

De gemeente moet de bouw van een aparte wooneenheid voor mantelzorgers bij of in de woning van degenen die zij verzorgen altijd toestaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"In dit geval heiligt het doel het middel. De gemeente zou dit moeten willen ondersteunen, zodat mensen langer thuis kunnen wonen. "

VVD

"Mantelzorg is enorm waardevol voor onze samenleving. Mantelzorgers moeten in een aantal gevallen in de buurt zijn voor het geval acute hulp nodig is. Wij willen daarom dat er in bestemmingsplannen altijd ruimte is voor aparte wooneenheden voor mantelzorgers bij of in de woning waar zij hun zorg verlenen."

CDA

"Het CDA wil alle regels wegnemen die mantelzorgers belemmeren om hun familielid/naaste te verzorgen."

OPEN

"Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Als zij geholpen zijn met een woonvoorziening bij of in het huis van de inwoners die op hen rekenen, moet dat beslist kunnen."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH volgt hierin de wetgeving waarin dit is vastgelegd."

ChristenUnie

"Ouderen blijven langer thuis wonen. Dat kan soms best met mantelzorg. Als we dat willen moeten we dat ook mogelijk maken. In vrijwel alle bestemmingsplannen is vastgelegd dat er gedurende de noodzakelijke termijn een extra wooneenheid kan worden geplaatst voor de mantelzorger of voor degene die de zorg ontvangt. Als een huis groot genoeg is, moet dit ook mogelijk zijn in de woning. Hiermee spelen wij in op de gewenste ontwikkeling dat zorg dichtbij huis plaatsvindt."

Geen van beide

Oneens

SGP

"Waar een mantelzorgwoning goed in te passen is, zal de SGP het niet tegenhouden. Maar het gaat te ver om het altijd toe te staan."

13. Regenbooggemeente

Utrechtse Heuvelrug moet een regenbooggemeente worden waarin lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders gelijke kansen hebben.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Gelijke kansen voor iedereen is voor D66 vanzelfsprekend. Ongeacht ras, geaardheid of religieuze overtuiging. En we zullen ons hard maken als andere partijen daaraan expres of per ongeluk aan gaan morrelen. "

VVD

"Alle inwoners moeten ongeacht hun achtergrond, kwaliteiten en beperkingen deel kunnen nemen aan de samenleving. Iedereen heeft recht op vrijheid en ontplooiing, wat zijn of haar geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is. Discriminatie vinden we onacceptabel."

CDA

"Ieder mens telt !"

OPEN

"Een gelijkwaardige positie in de samenleving begint bij gelijke kansen en respect voor verschillen. Onze gemeente moet een regenbooggemeente worden, die zich inzet voor bewustwording en discriminatie van LHBT’s tegen gaat."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH is het eens want dit is verankerd in artikel 1 van onze Grondwet."

Geen van beide

Oneens

SGP

"Het is volgens de SGP niet aan de gemeente om te strijden voor gelijke kansen voor bijzondere doelgroepen, maar de gemeente dient iedereen wel gelijk te behandelen."

ChristenUnie

"Voor de ChristenUnie telt ieder mens. Ieder heeft recht op gelijke kansen. In Nederland is iedereen gelijkwaardig en heb je de vrijheid om te houden van wie je wilt en om zichtbaar jezelf te kunnen zijn. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, moet de overheid optreden. Het zijn van een regenbooggemeente voegt hier niet veel aan toe."

14. Vergoeding eigen risico

Van mensen met een laag inkomen moet de gemeente het eigen risico in de zorg vergoeden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Ieder mens heeft recht op zorg. Het CDA staat voor het waarborgen van het huidige minimabeleid (120%). Daar hoort bij dat het eigen risico wordt vergoed voor diegene die dat niet zelf kunnen betalen.. "

OPEN

"Mensen met een laag inkomen hebben vaak een slechtere gezondheid. Het eigen risico in de zorg is voor hen een hoge drempel om naar de dokter te gaan. Die drempel moeten we wegnemen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is bereid zich hiervoor in te zetten. De compensatieregeling voor chronisch zieken is enkele jaren geleden afgeschaft. De ziektekosten van deze groep inwoners zijn gebleven. Het aanbieden van uitsluitend een voordelige ziektekostenregeling via de sociale dienst helpt onvoldoende."

Geen van beide

Oneens

D66

"D66 vindt dat we als gemeente terughoudend moeten zijn met een eigen inkomensbeleid. Sommige dingen moeten we aan de landelijke politiek overlaten. "

VVD

"Wij zijn tegen een algemene regeling om het eigen risico van mensen met een laag inkomen te vergoeden. Wel kunnen er situaties voorkomen waarin mensen het eigen risico echt niet kunnen betalen. In dat geval moeten zij een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand. "

SGP

"De SGP vindt dat de gemeente een groot aantal regelingen heeft die uitstekend functioneren. Het eigen risico in de zorg is een landelijke maatregel met een eigen doel, waardoor kwijtschelding of compensatie dan ook landelijk geregeld dient te worden om ongewenste effecten te voorkomen."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH stelt vast dat de bijstandsnorm in onze gemeente is opgetrokken naar 120 procent (van de norm). Hier zit de ruimte voor het opvangen van de extra zorg."

15. Fietssnelweg

De gemeente moet geld steken in een fietssnelweg langs de A12 tussen Bunnik en Ede.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Goede fietsverbindingen zijn hard nodig. Een fietssnelweg maakt het mogelijk om soepeler te bewegen per fiets zonder al te veel tijdsverlies. Goed voor mens en milieu. "

CDA

"Het CDA is voorstander van een fietssnelweg."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH is bereid om te investeren in groene oplossingen voor het fileprobleem en niet alleen tussen Bunnik en Ede maar ook naar Utrecht, Amersfoort, Veenendaal etc."

Geen van beide

Oneens

VVD

"De behoefte aan zo’n snelweg is onduidelijk en de kosten zijn erg hoog. Dus op dit moment zeggen we nee."

OPEN

"Zulke projecten komen voor rekening van de provincie. Daar moet onze gemeente geen geld aan uitgeven. Over een grote afstand langs de snelweg fietsen is trouwens niet echt fijn. Geld van de gemeente kunnen we beter steken in de fietspaden binnen en tussen de dorpen."

SGP

"Planologisch is zo'n fietssnelweg al moeilijk in te passen in één gemeente, laat staan in meerdere. SGP acht de kosten en de haalbaarheid niet in verhouding met de maatschappelijke opbrengst van zo'n project."

ChristenUnie

"In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2017-2021 is afgesproken dat er een onderzoek komt naar nut en noodzaak van een mogelijke fietssnelweg in onze regio. Dat moet eerst uitwijzen of en zo ja waar er behoefte is aan een fietssnelweg. Deze stelling gaat al veel verder en wijst een bepaald traject aan zonder nut en noodzaak. Dat gaat de ChristenUnie op dit moment te ver. "

16. Subsidie cultuur

De gemeente mag culturele organisaties alleen subsidie geven als ze minimaal voor de helft voor hun eigen inkomsten zorgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Gelden worden over het algemeen veel beter besteed als organisaties een belangrijk deel van de kosten zelf betalen. Zij functioneren dan beter omdat zij dan zien en voelen wat het kost om de organisatie draaiende te houden. "

SGP

"Veel verenigingen en organisaties voorzien in hun eigen financiële behoefte en de SGP acht het daarom gewenst om diegenen die subsidie aanvragen ook zelf moeite doen om voor voldoende middelen te zorgen."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

D66

"Het is goed als instellingen hun draagvlak aantonen door eigen inkomsten te verwerven. Maar er zijn ook andere manieren dan geld om dat aan te tonen. D66 kijkt graag naar het hele plaatje. "

Oneens

CDA

"Cultuursubsidies worden verstrekt om culturele activiteiten te stimuleren. Bijvoorbeeld dorpsevenementen, cultuureducatie, uitvoeringen, etc. Het CDA wil niet dat dit afhankelijk wordt van de kapitaalkracht van een culturele organisatie. "

OPEN

"Culturele organisaties verschillen sterk van elkaar: de één kan makkelijker eigen inkomsten ophoesten dan de ander. Om zulke organisaties te ondersteunen moet subsidie maatwerk zijn."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is wel voor de algemene regel dat er heldere subsidieafspraken gelden voor culturele organisaties over bijvoorbeeld afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs) bij evenementen. Door een hoge inkomsteneis (50% van de kosten) verplicht te stellen kunnen waardevolle initiatieven soms niet van de grond komen, terwijl er wel een belangrijk maatschappelijk doel wordt nagestreefd."

17. Bouwen buiten bebouwde kom

Ook buiten de bebouwde kom van de dorpen mogen nieuwe woningen komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil niet lukraak bouwen, maar alleen bouwen in de bebouwde kom volstaat niet om aan de behoefte aan nieuwe woningen te voldoen. We zullen dus slim en innovatief moeten zijn door inzet van kavelsplitsing, innovatief bouwen, vervangen van oudere kantoor- of bedrijfslocaties. En soms zijn er buiten de bebouwde kom passende mogelijkheden. Die zien we graag onder ogen. "

CDA

"Het CDA wil de wachtlijsten voor wonen terugdringen (gemiddeld 8 jaar voor een gezinswoning). Ook wil het CDA dat je in je eigen dorp kunt blijven wonen. Het bouwen van woningen voor jong en oud is daarom topprioriteit voor het CDA. "

SGP

"De SGP streeft een rechtvaardige gemeente na: elke aanvraag voor nieuwbouw wordt getoetst op onder andere het bestemmingsplan en indien de mogelijkheid bestaat, kunnen buiten de bebouwde kom dan ook nieuwe woningen komen."

ChristenUnie

"De open plekken binnen de dorpen waar nieuwe woningen kunnen komen, raken op. Wanneer wij onze kinderen de mogelijkheid willen geven om in onze gemeente te blijven wonen moeten we ook met name (sociale) woningbouw buiten de bebouwde kom toestaan op zorgvuldig uitgekozen locaties."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Wij willen het groene karakter van onze dorpen behouden. Daarom houden wij vast aan de rode contouren (de grenzen om de dorpen waarbuiten niet mag worden gebouwd). Als bebouwing in uitzonderingsgevallen buiten de rode contouren wordt toegestaan, moet ter compensatie binnen de rode contouren een even groot terrein als het bouwterrein worden bestemd als ‘natuur’."

OPEN

"We moeten ons buitengebied koesteren en niet belasten met woningbouw. Binnen de ‘rode contouren’, zoals op het Mariniersterrein in Doorn, zijn er nog voldoende mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen. "

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH stelt dat er binnen de kernen, binnen de bebouwde kom, voldoende ruimtes zijn voor bouwactiviteiten."

18. Kapvergunning

Het kappen van bomen op eigen terrein moet zonder kapvergunning van de gemeente mogelijk zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil in het kader van deregulering (minder regels) ook de bureaucratie rond kappen op eigen grond terugdringen. Zeker omdat de handhaving hierop moeizaam blijkt. Vertrouwen in onze inwoners dat ze onze groene dorpen waarderen en intact zullen laten, weegt bij ons zwaar. "

CDA

"Het CDA wil minder regels. Er wordt een uitzondering gemaakt voor monumentale bomen, landgoederen en de ecologische hoofdstructuur."

SGP

"Deregulering is wenselijk en als inwoners bomen moeten kappen die gevaar opleveren, uitzicht belemmeren of hun terrein anders in willen richten, moet kappen op eigen terrein mogelijk zijn."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH is het eens als dit conform de bomenverordening wordt gedaan zoals ook bij landgoederen en monumentale bomen."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Veel mensen wonen in onze gemeente vanwege het groene karakter en het mooie uitzicht. Voor kleinere bomen en enkele boomsoorten is geen kapvergunning nodig. Maar voor de bomen met een grote natuurwaarde of een beeldbepalend karakter blijft wat ons betreft een zorgvuldige afweging nodig tussen de kapwens van de aanvrager en het belang van het behoud van de boom. "

OPEN

"Onze leefomgeving is rijk aan bomen en groen. Als inwoners op hun eigen terrein onbelemmerd mogen kappen, weegt het algemeen belang van een diverse en natuurlijke leefomgeving niet voldoende mee. Met de kapvergunning kunnen we dit belang wel meewegen."

ChristenUnie

"De gemeente hanteert momenteel een lijst van beschermde, monumentale en/of beeldbepalende bomen, die niet zomaar mogen worden gekapt. Ook is daarbij een herplantplicht van kracht. Wij willen niet dat burgers zonder vergunning bomen mogen kappen die een bepaalde dikte hebben bereikt. Verder wil de ChristenUnie dat het effect van de herziene bomenverordening 2013 wordt geëvalueerd op het verdwijnen van grote hoeveelheden particuliere bomen."

19. Wildoversteekplaats

De gemeente moet er bij de provincie op aandringen dat er op de N226 tussen Maarsbergen en Leersum geen ecoduct komt, maar een gelijkvloerse wildoversteekplaats met verlaagde snelheid.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Voor D66 zijn er meer diervriendelijke systemen denkbaar dan alleen grof gebruik van een ecoduct. We hebben tussen Doorn en Maarn kunnen zien hoe ingrijpend het aanleggen van zo’n ecoduct is voor het bosgebied. D66 wil graag experimenteren met succesvolle innovaties uit andere landen om de inbreuk op het bosgebied te verkleinen. "

VVD

"Een ecoduct is erg kostbaar en verstoort het landschap. Er zijn alternatieven die aanzienlijk goedkoper zijn en vrijwel geen inbreuk op het landschap maken. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een gelijkvloerse wildoversteekplaats of een lichtdoorlatende tunnel onder de rijweg."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH wenst geen onnatuurlijke ecoducten. ''Groen, Groener, Groenst'' is één van onze credo's."

ChristenUnie

"De ChristenUnie heeft grote moeite met het ecoduct over de N226. Hoewel het ecoduct het sluitstuk vormt van de ring van ecoducten in de provincie Utrecht, hopen we dat de provincie er alles aan doet om met goede alternatieve oplossingen de doelstellingen te bereiken."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA vindt dit goede door de provincie gekozen oplossingen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en het welzijn van dieren. Wijziging van deze plannen leidt onnodig tot meerkosten die de gemeenschap moeten dragen. "

OPEN

"Voor dieren is onze leefomgeving een versnipperde lappendeken. Met een ecoduct maak je een serieuze verbinding tussen hun leefgebieden. Dit ecoduct is de laatste schakel in een ketting van ecoducten en daarom noodzakelijk."

SGP

"De SGP acht een ecoduct voor alle partijen, dus én voor het wild én voor het doorgaande verkeer een betere oplossing dan een wildoversteekplaats, waar veel verkeersdeelnemers geen boodschap aan zullen hebben. Dat gaat dan ten koste van het wild."

20. Speciale pas bijstand

De gemeente moet mensen met een laag inkomen een speciale pas geven, zodat ze toch kunnen deelnemen aan sport en culturele evenementen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Meedoen in de maatschappij en kansen krijgen is voor D66 essentieel. Als geld een aantoonbare belemmering is geworden, kan de gemeente hierbij ondersteunen. Dit is relatief goedkoop met groot effect. Zo zorgen we dat iedereen kansen krijgt en kan meedoen. "

CDA

"Het CDA vind het belangrijk iedereen kan sporten en deel kan nemen aan culturele evenementen. Dat is een belangrijk onderdeel van samenleven. Hiervoor bieden wij, voor diegene die dat niet zelf kunnen, een sociaal vangnet. "

OPEN

"Iedereen in onze gemeente moet de kans hebben om mee te doen. Ook mensen die van weinig geld moeten rondkomen. Met een pas brengen we deelname aan sport en cultuur binnen bereik."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH is voor leefbare en vitale dorpen. De BVH wil niemand buiten sluiten die dit zelf niet kan opbrengen."

ChristenUnie

"Er is al een participatieregeling voor volwassenen (€ 250,- per jaar) en voor kinderen (€ 125,- per jaar) als het inkomen minder is dan 120% van het minimumloon. Een speciale Heuvelrugpas moet een breder bereik hebben dan de minima. Anders wordt deze door de minima ervaren als een “armoedepas”. Andere inwoners van de gemeente moeten de pas dus ook (kunnen) aanschaffen."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Wij zijn tegen een algemene regeling om mensen met een laag inkomen een speciale pas te geven. Wij zijn er wel voor om personen/gezinnen die deelname aan sport en culturele evenementen echt niet kunnen betalen bijzondere bijstand te verlenen."

SGP

"De gemeente heeft een groot aantal regelingen die uitstekend functioneren. Daar hoeft niet nog zo'n pas bij die ook nog eens als etiketje (stigmatiserend) wordt gezien."

21. Zendmasten

In woonkernen mogen geen nieuwe zendmasten komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Zendmasten hebben nadelige bijeffecten, die buiten woonkernen wegvallen. Daarom moeten we ze liever niet in de dorpen plaatsen. "

CDA

"Het CDA wil geen nieuwe zendmasten in de woonkernen."

SGP

"Juist in onze groene gemeente moeten we zendmasten tot het uiterste beperken vanwege de stralingseffecten en daarbij vooral de woonkernen ontzien."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"De ChristenUnie is het met deze stelling eens omdat er zorgen bestaan bij de bevolking over het stralingsniveau. Dit besluit kan heroverwogen worden wanneer er voldoende draagvlak is onder onze inwoners om toch zendmasten (voor telefonie) te plaatsen. "

Geen van beide

Oneens

VVD

"We vinden het prima als er een volledig dekkend netwerk van zendmasten buiten de woonkernen kan worden aangelegd. Maar als dat niet kan, moeten we de aanleg van zendmasten binnen de kernen in dit communicatietijdperk niet bij voorbaat uitsluiten. Uiteraard moeten we alert blijven op de veiligheid van de inwoners, maar de hoeveelheid straling van de zendmasten levert vooralsnog geen onverantwoorde risico’s op."

OPEN

"Er zijn al strenge regels voor het plaatsen van zendmasten. Die bieden voldoende bescherming."

22. Energieneutraal

In Utrechtse Heuvelrug moet veel eerder dan in 2035 evenveel energie worden opgewekt als er wordt verbruikt.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Voor D66 kan de duurzaamheidsambitie niet snel genoeg waargemaakt worden. Waarom wachten? Laten we nu snel innoveren en elders bewezen technieken ook hier gaan inzetten. Dat is een ambitie waar de gemeente en bedrijven samen mee aan de slag kunnen. "

OPEN

"De omschakeling naar duurzame energie kan niet snel genoeg gaan. Onze gemeente moet een serieuze bijdrage leveren aan verduurzamen van onze leefomgeving. De urgentie blijkt onder meer uit het klimaatakkoord van Parijs."

ChristenUnie

"Deze stelling verwoordt een hartenwens van de ChristenUnie. We moeten fors inzetten op een energietransitie naar duurzame energie en gasloos. Dat vraagt om aanhaken bij innovatieve projecten voor opwekking en opslag van energie. De noodzaak komt voort uit verantwoordelijkheid voor de generaties na ons en het behoud van de schepping."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Milieu- en duurzaamheidsmaatregelen hebben alleen effect als ze op grote schaal worden toegepast. De VVD wil daarom niet dat de gemeente bovenop de landelijke eisen allerlei eigen milieu- en duurzaamheidsmaatregelen oplegt. Dit leidt alleen maar tot onevenredig hoge lasten voor inwoners (in relatie tot de rest van Nederland) en een verzwakking van de concurrentiepositie van onze ondernemers. "

CDA

"De stap naar klimaatneutraal 2035 is groot. Haastige spoed in zelden goed. Het CDA gaat voor een gedegen, realistisch, haalbaar en betaalbaar stappenplan met concrete maatregelen voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties."

SGP

"De inpassing van 100% energie-opwekking in onze leefomgeving is een dermate grote opgave dat 2035 al amper haalbaar is. Het is dus op dit moment niet realistisch om dat veel eerder dan 2035 te bereiken. Gelijktijdig acht de SGP het ook wenselijk om het energieverbruik terug te dringen. "

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH vindt WEL dat de gemeente groene energie van andere bronnen moet kunnen betrekken voor haar energiedoelen en niet eigen windmolens, zonnepanelenweilanden etc. gaan aanleggen, bouwen en onderhouden."

23. Onteigening braakliggend terrein

De gemeente moet braakliggende terreinen en verpauperde panden onteigenen om daar woningen te kunnen bouwen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil van aanpak van verpauperde locaties op de Heuvelrug een speerpunt maken. Er is niemand mee gebaat als een gebouw verrommelt of langdurig leeg staat. D66 wil dat onze gemeente op dat vlak meer daadkracht toont. "

CDA

"Het CDA wil de wachtlijsten voor wonen terugdringen (gemiddeld 8 jaar voor een gezinswoning). Ook wil het CDA dat je in je eigen dorp kunt blijven wonen. Het bouwen van woningen voor jong en oud is daarom topprioriteit voor het CDA. We willen iedere mogelijke plek hiervoor benutten."

OPEN

"In onze dorpen zijn er verschillende braakliggende terreinen en verpauperde panden die door de eigenaren ‘op slot’ zijn gezet. Om ruimte te maken voor woningbouw moet onze gemeente zo nodig onteigenen."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Soms is dit nodig om verpaupering tegen te gaan. De ChristenUnie is bereid zich hiervoor in te zetten, mits er geen juridische bezwaren zijn."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Onteigening mag wat de VVD betreft nooit vooropstaan. Ook wij ergeren ons aan langdurig braakliggende terreinen en verpauperde panden. Wij willen dan ook dat de gemeente tijdig en actief zoekt naar oplossingen als daarvan sprake is. Onteigening maakt inbreuk op eigendomsrechten en mag dus alleen worden gebruikt als het algemeen belang erg groot is en alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. "

SGP

"De SGP acht de gemeente niet de partij die op de stoel van de projectontwikkelaar moet zitten. Wel kan zij de eigenaar motiveren om het aanzien van zulke terreinen maatschappelijk verantwoord aan te kleden, maar ook om de ontwikkeling voortvarend uit te voeren. "

24. Opvang afgewezen asielzoekers

Utrechtse Heuvelrug moet afgewezen asielzoekers of illegale migranten opvang (bed-bad-brood) aanbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Op de Utrechtse Heuvelrug zou niemand buiten hoeven slapen. Voor D66 geldt dat ook illegale migranten recht hebben op basale voorzieningen. Laten we niet uit het oog verliezen dat we allemaal mensen zijn en elkaar ook zo te behandelen hebben. "

CDA

"Ieder mens telt! Het CDA wil niet dat mensen op straat te staan. Het CDA wil dat de gemeente actief meewerkt aan oplossingen."

OPEN

"Afgewezen of illegaal, het gaat om mensen die hier zijn. We zien hen als mensen. Een humane behandeling gaat hier voor de juridische regels."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerden daar niet de dupe van zijn. Onze gemeente moet (in samenwerking met andere gemeenten) tenminste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de landelijke regeling daarvoor is stopgezet."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Afgewezen asielzoekers en illegale migranten hebben geen rechten om in Nederland te verblijven. De terugkeer van hen is landelijk geregeld. Onze gemeente moet die landelijke regeling niet ondermijnen door zelf bed-bad-brood aan te bieden."

SGP

"De SGP vindt de problematiek rondom migranten een landelijke aangelegenheid en acht het onjuist dat de gemeente maatregelen zou moeten treffen op dit punt. Daarbij zou de overheid dan tegen zichzelf handelen."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH wil geen aanzuigende werking hebben maar wenst ook geen mensen op straat te hebben."

25. Handhaving

Er moeten meer speciale ambtenaren komen voor handhaving van de openbare orde in de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De politie heeft over het algemeen te weinig mensen om regels te handhaven en ‘kleine criminaliteit’, herrie in de nacht en overlast door hangjongeren te bestrijden. Wij willen dat voldoende speciale opsporingsambtenaren worden ingezet om dat gat te vullen."

CDA

"Wij willen de handhaving en het toezicht in de openbare ruimte uitbreiden, zowel in de dorpen als in het buitengebied. Bijvoorbeeld gericht op het verminderen van overlast door jongeren(groepen)."

OPEN

"Hier en daar slingert te veel troep rond. Sommige mensen maken de openbare ruimte onaangenaam. Dan is het goed dat er voldoende speciale ambtenaren zijn voor toezicht en handhaving. Samen kunnen we een steentje bijdragen aan de openbare orde."

SGP

"De SGP ziet in de maatschappij steeds meer ongewenst gedrag, waardoor meer toezicht gewenst is. Kennis van de lokale situatie is daarbij van belang en dan is handhaving van de openbare orde door de gemeente een logische zaak."

ChristenUnie

"De laatste jaren zijn er meerdere Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) in onze dorpen actief. Dat heeft resultaat. Mensen gedragen zich beter als zij weten dat zij worden aangesproken op hun (onbehoorlijke of onwettige) gedrag als het gaat om foutparkeren, drankmisbruik, overtreding van de alcoholwetgeving, houden van een wietplantage enz. Dat vraagt om een tenminste gelijkblijvende en liefst uitbreiding van capaciteit."

Geen van beide

Oneens

D66

"Meer toezicht en meer regeltjes hangen in deze discussie met elkaar samen. D66 wil juist minder regels en minder betutteling. D66 vertrouwt erop dat de meeste inwoners van de Utrechtse Heuvelrug zich prima tot elkaar verhouden. Voor de gevallen waarin dat toch misgaat, hechten wij meer aan een goed verankerde en bezette politieorganisatie dan aan extra BOA’s. "

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH wil meer politie op straat in de kernen i.p.v. BOA's om de openbare orde te handhaven. Daar ligt onze prioriteit. "

26. Zonnepanelen

Verenigingen moeten van de gemeente geld kunnen lenen voor energiebesparende maatregelen of zonnepanelen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Het idee is dat zonnepanelen zichzelf terugverdienen. De gemeente kan daarom verenigingen helpen aan financiering om dat financiële en milieuvoordeel te pakken. Typisch een win-win-situatie. "

CDA

"Het CDA wil de (sport)verenigingen steunen om hun gebouwen te verduurzamen."

OPEN

"Inwoners die gezamenlijk (in coöperaties en verenigingen) investeren in energiebesparing, moeten daarvoor geld kunnen lenen van onze gemeente. Zulke investeringen mogen niet stranden op de financiering."

Geen van beide

ChristenUnie

"Een beter idee is om aan te kloppen bij bijv. het Energiefonds Utrecht. De gemeente is immers geen bank van lening, maar wellicht kunnen wij ons aansluiten bij dit Energiefonds. Dit fonds financiert ook een project in Wijk bij Duurstede van EWEC. Met collectieve inkoop en bijvoorbeeld zogeheten Postcoderoosprojecten kunnen ook belangrijke voordelen worden gehaald."

Oneens

VVD

"De gemeente is geen bank. Het uitlenen van geld is daarom geen gemeentelijke taak. Wij vinden dat gemeenschapsgeld, hoe sympathiek een doel ook kan zijn, daarvoor dus niet mag worden gebruikt."

SGP

"De SGP is van mening dat de gemeente geen bank is om geld bij te lenen, maar kan de gemeente wel de verenigingen faciliteren door bemiddeling of collectieve inkoop. "

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH vindt dat er voldoende rijkssubsidies zijn voor energiebesparende maatregelen en daarnaast moeten eerst de gemeentefinanciën op orde worden gebracht. "

27. Subsidie werk migranten

Lokale ondernemers die migranten met een verblijfsvergunning in dienst nemen moeten subsidie krijgen van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA waardeert deze inspanning. Ondernemers die helpen bij de integratie van nieuwe inwoners krijgen steun van de gemeente."

OPEN

"Vaak komen migranten die een verblijfsvergunning hebben gekregen, onze ‘nieuwkomers’, moeilijk aan een eerste baan. Lokale ondernemers die hen een baan bieden, helpen de nieuwkomer én de samenleving. Deze ondernemers verdienen het dat we hen steunen."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH vindt dit een goede stimulans voor deze burgers, juist die met een verblijfsvergunning, die hierdoor de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen overbruggen met steun van de ondernemers."

ChristenUnie

"Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop. Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. Dat betekent dat bij de uitvoering van de opdracht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder vaak ook migranten met een verblijfsvergunning) worden ingezet. Daarbij kan toekenning van een (tijdelijke) loonkostensubsidie helpen."

Geen van beide

D66

"D66 wil een voorkeursbehandeling voor ondernemers die zich sociaal en maatschappelijk onderscheiden en investeren in mens en klimaat. Dat is het soort bedrijf waarmee de gemeente graag zaken zou moeten willen doen. Dus het in dienst nemen van nieuwkomers met een achterstand op de arbeidsmarkt mag wat ons betreft voordeel opleveren. Maar subsidie schiet door. "

Oneens

VVD

"Zo’n subsidie op de loonkosten leidt tot verdringing van andere werknemers en tot een oneigenlijk concurrentievoordeel ten opzichte van ondernemers van buiten de gemeente."

SGP

"De SGP vindt de problematiek rondom migranten een landelijke aangelegenheid en acht het onjuist dat de gemeente maatregelen zou moeten treffen op dit punt."

28. Verkeerssnelheid

De gemeente moet bij de provincie aandringen om de snelheid op de provinciale wegen te verlagen van 80 naar 60 km per uur.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Misschien niet meteen op alle provinciale wegen, maar met lagere maximumsnelheid gaat de veiligheid omhoog en milieubelasting naar beneden. Dat zien wij wel zitten. "

OPEN

"Verlagen naar 6o km per uur is beter voor ons leefklimaat en voor de veiligheid op de weg, ook voor overstekende dieren."

ChristenUnie

"De hoofdweg van Station Driebergen -Zeist naar centrum Zeist kende veel verschillende snelheidsregimes. Nu is het 60km. We leven in een Nationaal Park. Daar leven niet alleen mensen, maar ook dieren (wilde reeën, enz). Vermindering van de snelheid van het autoverkeer draagt bij aan vermindering van aanrijdingen met het wild en het tijdverlies is beperkt. "

Geen van beide

Oneens

VVD

"Voor een vlotte verkeersafhandeling willen wij de snelheidslimiet op provinciale wegen handhaven op 80 kilometer, maar waar dat nodig is voor de veiligheid willen we die verlagen in kwetsbare gebieden. Bijvoorbeeld bij scholen, kinderdagverblijven, seniorenwoningen en in woongebieden voor ouderen."

CDA

"Het CDA is voor het behoud van 80 km/u op de provinciale wegen ."

SGP

"De SGP acht deze maatregel typisch een symbolische maatregel, want in werkelijkheid zullen de gebruikers van deze wegen geen 60 km/u gaan rijden en wekt het meer irritatie op dan het toevoegt aan veiligheid en verantwoordelijkheid."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

Geen toelichting gegeven

29. Schoolzwemmen

Utrechtse Heuvelrug moet schoolzwemmen opnieuw invoeren en betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Zwemvaardigheid is belangrijk in een land waar water “overal” is. Naast veiligheid is beweging waardevol. We zouden dus graag geld uitrekken voor goede zwemlessen via de scholen. "

CDA

"Zwemles is belangrijk voor alle kinderen. We hebben er niet voor niets voor gekozen om de zwembaden Woestduin en De Zwoer open te houden."

SGP

"In ons waterrijke land is de zwemkunst een verplicht nummer, maar omdat ouders daar niet allemaal de gelegenheid voor hebben acht de SGP het wenselijk om middels schoolzwemmen ieder kind de gelegenheid te geven om te leren zwemmen."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"Met al het water in onze omgeving vindt de BVH dat onze kinderen moeten kunnen en leren zwemmen en daarom houden we de Zwoer, Woestduin en het Bosbad Leersum open."

ChristenUnie

"In de achterliggende jaren is gebleken dat er trieste verdrinkingsongelukken met jonge kinderen plaatsvinden. Ook wij zijn een waterrijke gemeente. Dat maakt de noodzaak voor elk kind om te leren zwemmen nog groter. De ChristenUnie pleit er daarom voor het schoolzwemmen opnieuw in te voeren en te betalen."

Geen van beide

OPEN

"Dit vraagt overleg met scholen en ouders. Als schoolzwemmen er weer zou moeten komen, is er ook overleg nodig wie het betaalt. Maatwerk is nodig, want er bestaan grote inkomensverschillen in onze gemeente."

Oneens

VVD

"De VVD vindt het erg belangrijk dat kinderen leren zwemmen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente dat dan maar moet regelen: ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zwemvaardigheid van hun kinderen. We vinden wel dat ouders een beroep moeten kunnen doen op een gemeentelijke bijdrage als zij de kosten voor zwemlessen niet kunnen betalen. "

30. OZB

Om de schulden van de gemeente te verminderen, moet de belasting op huizen en bedrijfspanden (OZB) omhoog.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"De gemeente heeft in de achterliggende jaren veel investeringen gedaan in wegen, enz. Daardoor is een fors bedrag aan langlopende schulden opgebouwd. Die schuld moet omlaag. Alle investeringen stopzetten is geen optie. Voor de riolering is een alternatieve manier van financiering gevonden. Dat levert op termijn vele miljoenen op. Het is dus een zaak van lange adem. Moet de afbouw van de schuld sneller dan is verhoging van de OZB een reële optie. "

Geen van beide

D66

"Schuldenlast verlagen, daar zijn we als D66 voor. Maar dat kan volgens ons ook zonder extra OZB. D66 heeft zich altijd ingezet om geen wilde bewegingen te maken met de OZB. Het hoort er gewoon bij om OZB te betalen, maar burgers zijn geen melkkoe. "

OPEN

"Van ons hoeft de OZB niet omhoog, als het alleen gaat om het verminderen van de schuldenlast van onze gemeente. Dat kan namelijk ook op andere manieren. Van ons mag de OZB juist wel omhoog als dit nodig is om de voorzieningen in onze dorpen op peil te houden."

Oneens

VVD

"Wij vinden dat de gemeente moet bezuinigen door te besparen op de gemeentelijke kosten, door bij de uitvoering van activiteiten meer samen te werken met anderen en door keuzes te durven maken tussen voorzieningen. Doordat in het verleden de durf om kosten te beperken ontbrak, is al vaker voor de makkelijke weg van een OZB-verhoging gekozen. "

CDA

"Het CDA is tegen het verhogen van de OZB-belasting om de schulden af te lossen. Wij maximeren de OZB-belasting met inflatiecorrectie. "

SGP

"De schulden van de gemeente zijn deels ontstaan door onjuiste beslissingen uit het verleden, die volgens de SGP niet op het bordje van de inwoners gelegd mogen worden. Een passend en spaarzaam uitgavenpatroon is daarom meer gewenst."

Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug

"De BVH vindt niet dat de schulden veroorzaakt door vorige Colleges van B en W op de burgers moeten worden afgewenteld en dat er andere oplossingen voorhanden zijn."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Sociale huurwoningen Extra belangrijk

In Utrechtse Heuvelrug moeten veel meer sociale huurwoningen komen dan tot nu toe is gepland.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat er meer betaalbare woningen komen voor jongeren, starters en ouderen. Daar is nu een groot tekort aan. De mogelijkheden van de particuliere sector om dat te realiseren zijn onvoldoende. We hebben dus ook behoefte aan nieuwe investeringen door de woningbouwverenigingen in Utrechtse Heuvelrug voor deze doelgroepen. Dit zal de diversiteit en levendigheid van onze gemeente ten goede komen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een aantal bewoners van een sociale-huurwoning verdient inmiddels meer dan het maximum om voor zo’n woning in aanmerking te komen. Deze mensen zouden dus moeten doorstromen naar een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector. Aan woningen die qua huurprijs (net) boven de grens voor sociale woningbouw liggen, is in onze gemeente echter een groot tekort. Wij willen daarom meer van dergelijke woningen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil de wachtlijsten voor wonen terugdringen (gemiddeld 8 jaar voor een gezinswoning). Ook wil het CDA dat je in je eigen dorp kunt blijven wonen. Het bouwen van (sociale) woningen voor jong en oud is daarom topprioriteit voor het CDA. Zo brengen we de doorstroming op de woningmarkt weer op gang. "

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "We hebben een grote achterstand opgelopen in de sociale woningbouw, net als in de duurdere huursector. Het belang van de volkshuisvesting moet zwaar wegen, om alle inwoners die we in onze samenleving nodig hebben een woning te kunnen bieden. "

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP wil laten bouwen volgens de afspraken die zijn gemaakt, want er moet rekening gehouden worden met alle woningzoekenden. Daarnaast moet met de woningbouwverenigingen samengewerkt worden om hen mogelijkheden te bieden die sociale woningbouw te realiseren."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BVH stelt dat de geplande hoeveelheid sociale woningen is gehaald maar dat het scheefwonen moet worden aangepakt en opgelost."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De wachttijd voor sociale huurwoningen is extreem lang (meer dan 10 jaar) en de laatste jaren alleen maar opgelopen. Om die termijn daadwerkelijk terug te dringen is een grote inzet voor de bouw van sociale huurwoningen en ook van middenklassewoningen (voor de doorstroming) nodig. Het Mariniersterrein in Doorn biedt goede mogelijkheden. Ook het ombouwen van (leegstaande) kantoorpanden moet hierbij worden betrokken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Cameratoezicht Extra belangrijk

Om criminaliteit terug te dringen, moet de gemeente cameratoezicht invoeren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor D66 is privacy in de openbare ruimte een belangrijke kernwaarde. Maar belangrijker nog is dat camera’s een vorm van schijnveiligheid creëren. Voor D66 is persoonlijk toezicht en contact in de openbare ruimte het meest waardevol. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht op risicoplekken is belangrijk om boeven af te schrikken en hun pakkans te vergroten. De veiligheid en eigendommen van inwoners, winkeliers en hun medewerkers zijn voor ons veel belangrijker dan de privacy van een dief, geweldpleger of drugscrimineel."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil criminaliteit zoals vandalisme, woninginbraken, drugsoverlast en geweldsdelicten bestrijden. Ook willen wij aandacht voor veilige buurten, veiligheid rondom maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, buurthuizen en sportvoorzieningen en veilig verkeer. Cameratoezicht helpt hierbij."

 • OPEN: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Op de Utrechtse Heuvelrug is de criminaliteit laag, maar het is erg als je er ermee te maken krijgt. We willen allemaal dat ons dorp veilig voelt. Op een enkele plaats kan cameratoezicht helpen, maar een dorpsgemeenschap die er voor elkaar wil zijn en een oogje in het zeil houdt (via burencontact of WhatsApp groepen) werkt beter."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Waar nodig moet het mogelijk zijn cameratoezicht in te zetten, omdat de SGP veiligheid belangrijk vindt. De gemeente dient adequate maatregelen te treffen om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen en als daar camera's voor nodig zijn moet dat kunnen."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  "De BVH wil altijd de privacywetgeving respecteren maar wel cameratoezicht met als doel criminaliteit tegen te gaan."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Burgers worden, als oren en ogen van de politie, in onze gemeente actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de buurt en in huis. Dit gebeurt door de inzet van Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen in de buurt. Aanvullend cameratoezicht kan incidenteel noodzakelijk zijn. Gemeentelijke regels daarvoor zijn er al. De ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen in verband met de privacy van burgers."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Voorrang fietsers Extra belangrijk

Fietsers moeten waar mogelijk voorrang krijgen op auto’s.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Traditioneel is het verkeer op de Heuvelrug gericht op auto’s. De wegen en dorpscentra kunnen dat niet onbeperkt blijven verwerken. Is het echt essentieel dat iedereen direct voor de deur van zijn favoriete winkel kan parkeren? Het zou goed zijn meer ruimte voor fietsen en fietspaden te realiseren. En de dorpscentra zouden minder autoblik mogen hebben. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Je moet niet afwijken van landelijke voorrangsregels. Als je dat wel doet, krijg je ongelukken."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gaat om de verkeersveiligheid van fietsers! Daarom moet er zoveel mogelijk een scheiding zijn van fiets- en gemotoriseerd verkeer. Voorrangsregels moeten vooral duidelijk zijn en bijdragen aan de verkeersveiligheid."

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fietsen is gezond en duurzaam. Fietsers zijn net als voetgangers de kwetsbaarste deelnemers aan het verkeer. Met voorrang op auto’s kunnen we fietsers een betere bescherming bieden."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als kwetsbare partij in het verkeer is bescherming van fietsers zeer gewenst en kunnen voorrangsmaatregelen waar mogelijk daaraan bijdragen. Zeker in onze gemeente die zo rijk is aan toeristische fietsroutes."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BVH staat sympathiek tegenover deze stelling. maar is bang dat de fietser het slachtoffer wordt van deze plaatselijke onduidelijkheid."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Juist in onze toeristische streek is fietsen populair. Bewegen is gezond en je geniet op een andere manier van de natuur. Daarom pleit de ChristenUnie op veilige plaatsen voor het geven van voorrang aan de fietsers boven automobilisten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Banen Extra belangrijk

Utrechtse Heuvelrug moet ondernemers die werk voor de gemeente uitvoeren verplichten om mensen in te zetten die anders moeilijk een baan krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil een voorkeursbehandeling voor ondernemers die zich sociaal en maatschappelijk onderscheiden en investeren in mens en klimaat. Dat is het soort bedrijf waarmee de gemeente graag zaken zou moeten willen doen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden het erg belangrijk dat de gemeente samenwerkt met ondernemers om langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen. Als ondernemers daar niet achter staan, werkt dat niet. Een verplichting moeten we dus niet willen. Bovendien kunnen ondernemers de werknemers die zij al in dienst hebben niet zomaar opzij schuiven voor mensen met een slechte kans op een baan. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "En als het aan het CDA ligt. helpt de gemeente ondernemers daarbij. De gemeente heeft hierin een voorbeeld functie als werkgever. Ieder mens telt en heeft het recht om mee te doen aan de samenleving. Die kans moet geboden worden. "

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die moeilijk een baan kunnen vinden moeten we helpen om aan de slag te komen. Onze gemeente stelt voorwaarden aan ondernemers die voor de gemeente werken. Ook met de verplichting om mensen in te zetten die anders langs de kant blijven staan."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP staat achter het principe Social Return, waardoor bedrijven gemotiveerd worden zich extra in te spannen om personeel in te zetten, dat anders moeilijk werk kan vinden. "

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BVH vindt dat dit gestimuleerd moet worden, maar wil dit niet verplicht stellen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ondernemers in onze gemeente hebben als regel oog voor de harde realiteit van de arbeidsmarkt en zijn bereid om werklozen en laag opgeleiden in te zetten. Stimulering met een (tijdelijke) loonkostensubsidie werkt vaak beter dan een verplichting. Overigens stelt de gemeente bij aanbestedingen als regel al de eis dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingeschakeld (social return)."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Verkeerslichten Hoofdstraat Extra belangrijk

De verkeerslichten op de kruising van de Hoofdstraat en de Oranjelaan/Hogesteeg in Driebergen moeten weer verdwijnen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als verkeerslichten niet de maatschappelijke opbrengst hebben die we mogen verwachten, dan is weghalen voor D66 een goede optie. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Doorstroming van het lokale verkeer op de hoofdroutes is een belangrijk punt van zorg. Als verkeerslichten worden geplaatst, moeten deze de veiligheid bevorderen en niet de doorstroming onnodig beperken. Omdat de huidige oplossing met vele verkeerslichten geen optimale en veilige doorstroming oplevert, moet er een betere oplossing komen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De doorstroming van het verkeer op de Hoofdstraat moet verbeterd worden."

 • OPEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verkeerslichten zijn er in de eerste plaats voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. Deze verkeerslichten zijn voor automobilisten vervelend. Daarom staan ze op minder drukke uren al uit."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bewuste kruising is zo onoverzichtelijk dat de SGP het nodig vindt om op die plaats het verkeer met verkeerslichten te regelen. Wel is het van belang deze zo af te stellen dat de doorstroming optimaal wordt en blijft."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze verkeerslichten zijn naar wens van de inwoners gekomen. Wel vindt de BVH dat als het Stationsgebied klaar is dat de lichten goed afgestemd moeten worden."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Juist om de onoverzichtelijkheid van de genoemde kruisingen te verminderen zijn deze verkeerslichten er gekomen. Doel van de verkeerslichten is mede om de verkeerssnelheid in de kern van het dorp te verminderen. Betere afstelling op verkeersstromen met nieuwe software en een verschillend regime in de nachtelijke uren kan de irritaties mogelijk verminderen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Gemeentelijk loket Extra belangrijk

In elk dorp moet een gemeentelijk loket komen, ook al kost dat extra geld.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil voor iedereen goed bereikbare voorzieningen. Zeker ook als het service vanuit de gemeente betreft. Maar een loket in ieder dorp lijkt ons overdreven. D66 wil een optimale mix van soepel werkende digitale bereikbaarheid (bijvoorbeeld voor aanvragen paspoort of het doen van aangiftes) en ruime openingstijden van de publieksbalie, dus ook in het weekend. Voor D66 is het vanzelfsprekend dat bij de gemeente ook op zaterdag de telefoon wordt opgenomen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor Wmo-zaken, huishoudelijke hulp etc. zijn er al dorpsloketten. Een extra loket voor paspoorten, rijbewijzen, vergunningen is relatief erg duur en mensen maken daar in het algemeen maar eens in de zoveel jaren gebruik van. Dus zo’n loket in elk dorp willen we niet. En als mensen door lichamelijke handicap of ouderdom niet naar het loket in Doorn kunnen komen, komt de gemeente wat ons betreft naar hen toe."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ieder dorp telt! Het CDA wil dorpsvoorzieningen dichtbij mensen, goed en veilig bereikbaar. We blijven ons inzetten voor dorpsgericht werken, dorpsbudgetten, buurthuizen en multifunctionele maatschappelijke accommodaties. Samen onder één dak kan tot een betere samenwerking leiden en kosten besparen."

 • OPEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het gemeentelijk loket moet uitstekend bereikbaar zijn, via de digitale weg en via direct contact. Er moet wel in elk dorp toegang tot ondersteuning en zorg zijn. Daar hebben we de sociale dorpsteams voor, die al in elk dorp aanwezig zijn."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Doordat tegenwoordig het gemeenteloket op afspraak voor de burger klaar staat, acht de SGP dit niet nodig. En zeker niet omdat eventueel documenten op verzoek thuisbezorgd kunnen worden voor een zeer klein bedrag. De SGP heeft dit proces getest en is daar zeer tevreden over."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze service is beloofd vóór de gemeentelijke herindeling: een loket in iedere kern. Hier kun je terecht voor services voor o.a. paspoorten etc. De kosten zijn laag want in Doorn sluiten we hetzelfde aantal loketten. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De kosten, de versnippering en de veiligheidsrisico’s die dat met zich brengt wegen niet op tegen de baten. Overigens kunnen documenten aan huis worden bezorgd. Er is wel een gemeentelijk loket via de dorpscoördinator voor dorpsprojecten en via de dorpsteams voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en voorzieningen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Hoogbouw Extra belangrijk

Nieuwbouw mag hoger worden dan het huidige maximum van vier verdiepingen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is volgens D66 te star in bouw- en welstandseisen. Op beperkte locaties in de gemeente kan de bouwhoogte worden opgerekt zonder grote consequenties voor omwonenden en omgeving. Daar moeten we niet angstig over doen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil het dorpse karakter van onze gemeente behouden. In het algemeen past daar geen hogere bebouwing dan het huidige maximum bij. Wij vinden het wel acceptabel om flexibeler om te gaan met de bouwhoogte als dit past binnen de omgeving en er draagvlak voor is."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil de wachtlijsten voor wonen terugdringen (gemiddeld 8 jaar voor een gezinswoning). Ook wil het CDA dat je in je eigen dorp kunt blijven wonen. Het bouwen van woningen voor jong en oud is daarom topprioriteit voor het CDA. Als het passend is in de omgeving mag er daarom ook in meer dan vier woonlagen gebouwd worden. "

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is behoefte aan veel meer sociale woningbouw en duurdere huurwoningen. We hebben een grote achterstand opgelopen. We kunnen de ‘voetafdruk’ van nieuwbouw beperken door meer de hoogte in te gaan, passend in de omgeving. Daarmee voorkomen we ook dat we in het buitengebied moeten bouwen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zorgvuldig grondgebruik, veel groen, maar ook een groeiende woningbehoefte kunnen elkaar in de weg zitten. Indien dan op bepaalde locaties hogere nieuwbouw mogelijk is, dan wil de SGP dat best overwegen."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BVH vindt dat de dorpse maat behouden moet worden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als we het woningtekort in onze gemeente willen oplossen, moeten dit soort harde eisen wellicht wijken. Mits deze hoogbouw mooi en met oog voor de omgeving uitgevoerd wordt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Tegenprestatie uitkering Extra belangrijk

In Utrechtse Heuvelrug hoeven mensen geen vrijwilligerswerk te doen als tegenprestatie voor hun uitkering.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden is prima, maar niet verplicht. Soms zijn mensen meer geholpen als ze een opleiding of vaardigheidstraining doen. Het gaat om een optimale mix om het talent van mensen te helpen ontwikkelen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoe langer mensen geen werk hebben, hoe kleiner de kans wordt dat zij dat nog krijgen. Daarom vinden wij het vanzelfsprekend dat mensen met een uitkering een tegenprestatie leveren. Dat is goed voor hun dagritme, hun sociale contacten, hun activering en het wennen aan werk. Daardoor vergroten zij hun kans op betaald werk. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA juicht het toe wanneer mensen met een uitkering deel nemen aan de samenleving. Het is goed voor de sociale contacten en om werkritme op te doen. Bovenal is het gewoon heel leuk om vrijwilligerswerk te doen. Dat geeft een mens voldoening. "

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vrijwilligerswerk geeft het leven betekenis. Maar mensen met een uitkering moeten we niet over één kam scheren. Hier is maatwerk nodig. Je kan bijvoorbeeld je leven lang aangewezen zijn op een uitkering vanwege een ernstige handicap."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het ontvangen van een uitkering mag vanuit de SGP prima samengaan met een dienst aan de maatschappij in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit vergroot hun netwerk, houdt ze actief in de samenleving en is goed voor hun werkritme."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BVH vindt dat vrijwilligerswerk helpt om tot een baan te komen en daarnaast zou naar een basisinkomen gekeken kunnen worden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie wil geen verplichte tegenprestatie, maar ziet meedoen wel als een uitdaging. Het beleid van de Sociale Dienst is daarop gericht. Vrijwilligerswerk heeft het meeste effect als zowel de vrijwilliger als de ontvangende organisatie daar blij mee zijn. Dat verhoogt de kans op succes en daadwerkelijke maatschappelijke participatie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Bedrijfsverzamelgebouw groene economie Extra belangrijk

De gemeente moet een bedrijfsverzamelgebouw ter beschikking stellen aan kleine ondernemers die bijdragen aan een groene economie.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 zet vol in op duurzaamheid en wil dat ondernemers die duurzaamheid tot speerpunt van hun bedrijf hebben gemaakt, alle ruimte krijgen om op de Utrechtse Heuvelrug te excelleren. Zo wil D66 een sterker kennisnetwerk ontwikkelen met bedrijven en onderzoeksinstellingen die actief zijn rond duurzaamheid. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstanders van een groene economie. Maar de stelling is veel te vaag om hier ja tegen te zeggen. Waarom een bedrijfsverzamelgebouw, hoe groot is de behoefte hieraan onder kleine ondernemers, hoeveel moeten zij bijdragen aan een groene economie om hiervoor in aanmerking te komen, etc.? Bovendien zijn er ondernemersinitiatieven voor dit soort kantoren, die we geen oneerlijke concurrentie moeten aandoen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een duurzame en eerlijke economie is een speerpunt van het CDA. Ieder mens en iedere onderneming telt! Hierin willen wij geen onderscheid maken. Het CDA wil zet zich in voor duurzame maatregelen voor iedereen, waaronder het isoleren van woningen en bedrijfsgebouwen. "

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn veel kleine ondernemers die bijdragen aan een groene economie. Dat is belangrijk voor onze duurzame toekomst. Onze gemeente moet hen op weg helpen met werkplekken, waar zij onderdak vinden en elkaar kunnen stimuleren. Uiteraard moeten de ondernemers wel een marktconforme huur betalen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op deze manier zou de gemeente volgens de SGP concurrentievervalsend bezig en kan die onderneming voor zijn voortbestaan afhankelijk worden van de gemeente en dat is ongewenst."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  "De BVH vindt dat de gemeente startende ondernemers een kickstartpositie kan gaan bieden om van daaruit een zelfstandig bedrijf te ontwikkelen met lokale werkgelegenheid binnen afzienbare tijdsbestek."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De talloze Zzp-ers in onze gemeente kunnen in daarvoor geschikt gemeentelijk vastgoed op die manier praktisch worden ondersteund. We willen daarnaast dat ze indien gewenst ook begeleiding kunnen ontvangen en dat er één aanspreekpunt voor hen in de gemeente is."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Openingstijd winkels Extra belangrijk

Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen wanneer hun winkel open of dicht is.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor D66 is het vanzelfsprekend dat ondernemers bepalen wanneer hun bedrijf geopend is. Ondernemers kennen de behoeften van hun klanten immers het beste. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zetten ons in voor vrij ondernemerschap en vinden dat ondernemers zelf het beste kunnen bepalen wanneer zij hun winkel of bedrijf openen. De ondernemers zijn er uiteraard verantwoordelijk voor dat dit niet leidt tot overlast voor de inwoners. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Winkeliers hebben de vrijheid zelf hun openingstijden te bepalen. Het CDA vraagt hen hierbij rekening te houden met de effecten die de opening heeft op de samenleving. Als een deel van de samenleving hieronder lijdt, zal het CDA hiervoor aandacht en maatregelen vragen. "

 • OPEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is goed dat we in onze dorpen regels hebben voor openingstijden. Daarmee nemen we onze kleinere winkels in bescherming tegen de concurrentie van de grotere, en houden we oog voor de positie van werknemers in de winkels en voor de leefomgeving rond de winkels."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Winkelopenstelling is niet voor niets door de wet geregeld. Het is gebleken dat sommige winkels geen rekening houden met bijv. de zondagsheiliging of de gevolgen voor de omgeving als hierover niets wordt vastgelegd. Tegelijk beschermt dit de kleine middenstander tegen de macht van het grootwinkelbedrijf op dit vlak."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voor blijvende invloed van de gemeentelijke overheid op de openingstijden van winkels. Wij willen dit niet alleen overlaten aan (landelijke) ketens. Doel is het in stand houden van een maatschappelijk en gezamenlijk rustmoment in de week, dat de samenleving ten goede komt. Het totaal loslaten van grenzen legt nog meer druk op de (kleinere) zelfstandige ondernemers om altijd of gedwongen open te zijn. In een 24-uurseconomie is er nooit tijd om tot rust te komen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Verkeersdrempels Extra belangrijk

In Utrechtse Heuvelrug mogen geen nieuwe verkeersdrempels komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Verkeersdrempels helpen soms, maar teveel werkt juist tegen. Het gaat hier om het optimale evenwicht van snelheidsbeperkende maatregelen zoals drempels, versmallingen, verkeerslichten, zebrapaden etc. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Verkeersdrempels roepen vaak irritatie op en leiden tot geluidsoverlast. We willen daarom dat er betere maatregelen worden genomen om te hard rijden te voorkomen en aan te pakken, zoals boetes voor te hard rijden en een vaartverminderende inrichting van de wegen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verkeersremmende maatregelen blijven (helaas) nodig voor verkeersveilige buurten."

 • OPEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Waar automobilisten geregeld te hard door het dorp rijden, helpt een verkeersdrempel de snelheid af te remmen. Waar blijkt dat het nodig is, moet er een drempel bij komen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verkeersdrempels zijn een effectieve maatregel om snelheid te remmen en zijn op veel plekken in onze gemeente nodig voor de veiligheid van fietsers en voetgangers, maar de uitvoering moet zo zijn dat bij een gepaste snelheid geen schadelijke gevolgen optreden."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  "De BVH vindt dat er effectievere maatregelen zijn om de snelheid eruit te halen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wanneer de verkeersveiligheid dit vraagt zijn verkeersdrempels een nuttig middel. Recent is het plan voor verhoging van de verkeersdrempels op de Arnhemse Bovenweg (voorzien voor 2019) aangenomen door de gemeenteraad. Juist om de snelheid op die weg te verminderen. Dat doel zou bij het instemmen met deze stelling niet kunnen worden bereikt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Wooneenheid mantelzorg Extra belangrijk

De gemeente moet de bouw van een aparte wooneenheid voor mantelzorgers bij of in de woning van degenen die zij verzorgen altijd toestaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "In dit geval heiligt het doel het middel. De gemeente zou dit moeten willen ondersteunen, zodat mensen langer thuis kunnen wonen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorg is enorm waardevol voor onze samenleving. Mantelzorgers moeten in een aantal gevallen in de buurt zijn voor het geval acute hulp nodig is. Wij willen daarom dat er in bestemmingsplannen altijd ruimte is voor aparte wooneenheden voor mantelzorgers bij of in de woning waar zij hun zorg verlenen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil alle regels wegnemen die mantelzorgers belemmeren om hun familielid/naaste te verzorgen."

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Als zij geholpen zijn met een woonvoorziening bij of in het huis van de inwoners die op hen rekenen, moet dat beslist kunnen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Waar een mantelzorgwoning goed in te passen is, zal de SGP het niet tegenhouden. Maar het gaat te ver om het altijd toe te staan."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  "De BVH volgt hierin de wetgeving waarin dit is vastgelegd."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ouderen blijven langer thuis wonen. Dat kan soms best met mantelzorg. Als we dat willen moeten we dat ook mogelijk maken. In vrijwel alle bestemmingsplannen is vastgelegd dat er gedurende de noodzakelijke termijn een extra wooneenheid kan worden geplaatst voor de mantelzorger of voor degene die de zorg ontvangt. Als een huis groot genoeg is, moet dit ook mogelijk zijn in de woning. Hiermee spelen wij in op de gewenste ontwikkeling dat zorg dichtbij huis plaatsvindt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Regenbooggemeente Extra belangrijk

Utrechtse Heuvelrug moet een regenbooggemeente worden waarin lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders gelijke kansen hebben.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gelijke kansen voor iedereen is voor D66 vanzelfsprekend. Ongeacht ras, geaardheid of religieuze overtuiging. En we zullen ons hard maken als andere partijen daaraan expres of per ongeluk aan gaan morrelen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alle inwoners moeten ongeacht hun achtergrond, kwaliteiten en beperkingen deel kunnen nemen aan de samenleving. Iedereen heeft recht op vrijheid en ontplooiing, wat zijn of haar geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is. Discriminatie vinden we onacceptabel."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ieder mens telt !"

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een gelijkwaardige positie in de samenleving begint bij gelijke kansen en respect voor verschillen. Onze gemeente moet een regenbooggemeente worden, die zich inzet voor bewustwording en discriminatie van LHBT’s tegen gaat."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is volgens de SGP niet aan de gemeente om te strijden voor gelijke kansen voor bijzondere doelgroepen, maar de gemeente dient iedereen wel gelijk te behandelen."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  "De BVH is het eens want dit is verankerd in artikel 1 van onze Grondwet."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor de ChristenUnie telt ieder mens. Ieder heeft recht op gelijke kansen. In Nederland is iedereen gelijkwaardig en heb je de vrijheid om te houden van wie je wilt en om zichtbaar jezelf te kunnen zijn. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, moet de overheid optreden. Het zijn van een regenbooggemeente voegt hier niet veel aan toe."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Vergoeding eigen risico Extra belangrijk

Van mensen met een laag inkomen moet de gemeente het eigen risico in de zorg vergoeden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat we als gemeente terughoudend moeten zijn met een eigen inkomensbeleid. Sommige dingen moeten we aan de landelijke politiek overlaten. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn tegen een algemene regeling om het eigen risico van mensen met een laag inkomen te vergoeden. Wel kunnen er situaties voorkomen waarin mensen het eigen risico echt niet kunnen betalen. In dat geval moeten zij een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ieder mens heeft recht op zorg. Het CDA staat voor het waarborgen van het huidige minimabeleid (120%). Daar hoort bij dat het eigen risico wordt vergoed voor diegene die dat niet zelf kunnen betalen.. "

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een laag inkomen hebben vaak een slechtere gezondheid. Het eigen risico in de zorg is voor hen een hoge drempel om naar de dokter te gaan. Die drempel moeten we wegnemen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt dat de gemeente een groot aantal regelingen heeft die uitstekend functioneren. Het eigen risico in de zorg is een landelijke maatregel met een eigen doel, waardoor kwijtschelding of compensatie dan ook landelijk geregeld dient te worden om ongewenste effecten te voorkomen."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BVH stelt vast dat de bijstandsnorm in onze gemeente is opgetrokken naar 120 procent (van de norm). Hier zit de ruimte voor het opvangen van de extra zorg."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is bereid zich hiervoor in te zetten. De compensatieregeling voor chronisch zieken is enkele jaren geleden afgeschaft. De ziektekosten van deze groep inwoners zijn gebleven. Het aanbieden van uitsluitend een voordelige ziektekostenregeling via de sociale dienst helpt onvoldoende."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Fietssnelweg Extra belangrijk

De gemeente moet geld steken in een fietssnelweg langs de A12 tussen Bunnik en Ede.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goede fietsverbindingen zijn hard nodig. Een fietssnelweg maakt het mogelijk om soepeler te bewegen per fiets zonder al te veel tijdsverlies. Goed voor mens en milieu. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De behoefte aan zo’n snelweg is onduidelijk en de kosten zijn erg hoog. Dus op dit moment zeggen we nee."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voorstander van een fietssnelweg."

 • OPEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zulke projecten komen voor rekening van de provincie. Daar moet onze gemeente geen geld aan uitgeven. Over een grote afstand langs de snelweg fietsen is trouwens niet echt fijn. Geld van de gemeente kunnen we beter steken in de fietspaden binnen en tussen de dorpen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Planologisch is zo'n fietssnelweg al moeilijk in te passen in één gemeente, laat staan in meerdere. SGP acht de kosten en de haalbaarheid niet in verhouding met de maatschappelijke opbrengst van zo'n project."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  "De BVH is bereid om te investeren in groene oplossingen voor het fileprobleem en niet alleen tussen Bunnik en Ede maar ook naar Utrecht, Amersfoort, Veenendaal etc."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2017-2021 is afgesproken dat er een onderzoek komt naar nut en noodzaak van een mogelijke fietssnelweg in onze regio. Dat moet eerst uitwijzen of en zo ja waar er behoefte is aan een fietssnelweg. Deze stelling gaat al veel verder en wijst een bepaald traject aan zonder nut en noodzaak. Dat gaat de ChristenUnie op dit moment te ver. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Subsidie cultuur Extra belangrijk

De gemeente mag culturele organisaties alleen subsidie geven als ze minimaal voor de helft voor hun eigen inkomsten zorgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het is goed als instellingen hun draagvlak aantonen door eigen inkomsten te verwerven. Maar er zijn ook andere manieren dan geld om dat aan te tonen. D66 kijkt graag naar het hele plaatje. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gelden worden over het algemeen veel beter besteed als organisaties een belangrijk deel van de kosten zelf betalen. Zij functioneren dan beter omdat zij dan zien en voelen wat het kost om de organisatie draaiende te houden. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cultuursubsidies worden verstrekt om culturele activiteiten te stimuleren. Bijvoorbeeld dorpsevenementen, cultuureducatie, uitvoeringen, etc. Het CDA wil niet dat dit afhankelijk wordt van de kapitaalkracht van een culturele organisatie. "

 • OPEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Culturele organisaties verschillen sterk van elkaar: de één kan makkelijker eigen inkomsten ophoesten dan de ander. Om zulke organisaties te ondersteunen moet subsidie maatwerk zijn."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel verenigingen en organisaties voorzien in hun eigen financiële behoefte en de SGP acht het daarom gewenst om diegenen die subsidie aanvragen ook zelf moeite doen om voor voldoende middelen te zorgen."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is wel voor de algemene regel dat er heldere subsidieafspraken gelden voor culturele organisaties over bijvoorbeeld afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs) bij evenementen. Door een hoge inkomsteneis (50% van de kosten) verplicht te stellen kunnen waardevolle initiatieven soms niet van de grond komen, terwijl er wel een belangrijk maatschappelijk doel wordt nagestreefd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Bouwen buiten bebouwde kom Extra belangrijk

Ook buiten de bebouwde kom van de dorpen mogen nieuwe woningen komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil niet lukraak bouwen, maar alleen bouwen in de bebouwde kom volstaat niet om aan de behoefte aan nieuwe woningen te voldoen. We zullen dus slim en innovatief moeten zijn door inzet van kavelsplitsing, innovatief bouwen, vervangen van oudere kantoor- of bedrijfslocaties. En soms zijn er buiten de bebouwde kom passende mogelijkheden. Die zien we graag onder ogen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen het groene karakter van onze dorpen behouden. Daarom houden wij vast aan de rode contouren (de grenzen om de dorpen waarbuiten niet mag worden gebouwd). Als bebouwing in uitzonderingsgevallen buiten de rode contouren wordt toegestaan, moet ter compensatie binnen de rode contouren een even groot terrein als het bouwterrein worden bestemd als ‘natuur’."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil de wachtlijsten voor wonen terugdringen (gemiddeld 8 jaar voor een gezinswoning). Ook wil het CDA dat je in je eigen dorp kunt blijven wonen. Het bouwen van woningen voor jong en oud is daarom topprioriteit voor het CDA. "

 • OPEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We moeten ons buitengebied koesteren en niet belasten met woningbouw. Binnen de ‘rode contouren’, zoals op het Mariniersterrein in Doorn, zijn er nog voldoende mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen. "

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP streeft een rechtvaardige gemeente na: elke aanvraag voor nieuwbouw wordt getoetst op onder andere het bestemmingsplan en indien de mogelijkheid bestaat, kunnen buiten de bebouwde kom dan ook nieuwe woningen komen."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BVH stelt dat er binnen de kernen, binnen de bebouwde kom, voldoende ruimtes zijn voor bouwactiviteiten."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De open plekken binnen de dorpen waar nieuwe woningen kunnen komen, raken op. Wanneer wij onze kinderen de mogelijkheid willen geven om in onze gemeente te blijven wonen moeten we ook met name (sociale) woningbouw buiten de bebouwde kom toestaan op zorgvuldig uitgekozen locaties."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Kapvergunning Extra belangrijk

Het kappen van bomen op eigen terrein moet zonder kapvergunning van de gemeente mogelijk zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil in het kader van deregulering (minder regels) ook de bureaucratie rond kappen op eigen grond terugdringen. Zeker omdat de handhaving hierop moeizaam blijkt. Vertrouwen in onze inwoners dat ze onze groene dorpen waarderen en intact zullen laten, weegt bij ons zwaar. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veel mensen wonen in onze gemeente vanwege het groene karakter en het mooie uitzicht. Voor kleinere bomen en enkele boomsoorten is geen kapvergunning nodig. Maar voor de bomen met een grote natuurwaarde of een beeldbepalend karakter blijft wat ons betreft een zorgvuldige afweging nodig tussen de kapwens van de aanvrager en het belang van het behoud van de boom. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil minder regels. Er wordt een uitzondering gemaakt voor monumentale bomen, landgoederen en de ecologische hoofdstructuur."

 • OPEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onze leefomgeving is rijk aan bomen en groen. Als inwoners op hun eigen terrein onbelemmerd mogen kappen, weegt het algemeen belang van een diverse en natuurlijke leefomgeving niet voldoende mee. Met de kapvergunning kunnen we dit belang wel meewegen."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deregulering is wenselijk en als inwoners bomen moeten kappen die gevaar opleveren, uitzicht belemmeren of hun terrein anders in willen richten, moet kappen op eigen terrein mogelijk zijn."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  "De BVH is het eens als dit conform de bomenverordening wordt gedaan zoals ook bij landgoederen en monumentale bomen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente hanteert momenteel een lijst van beschermde, monumentale en/of beeldbepalende bomen, die niet zomaar mogen worden gekapt. Ook is daarbij een herplantplicht van kracht. Wij willen niet dat burgers zonder vergunning bomen mogen kappen die een bepaalde dikte hebben bereikt. Verder wil de ChristenUnie dat het effect van de herziene bomenverordening 2013 wordt geëvalueerd op het verdwijnen van grote hoeveelheden particuliere bomen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Wildoversteekplaats Extra belangrijk

De gemeente moet er bij de provincie op aandringen dat er op de N226 tussen Maarsbergen en Leersum geen ecoduct komt, maar een gelijkvloerse wildoversteekplaats met verlaagde snelheid.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor D66 zijn er meer diervriendelijke systemen denkbaar dan alleen grof gebruik van een ecoduct. We hebben tussen Doorn en Maarn kunnen zien hoe ingrijpend het aanleggen van zo’n ecoduct is voor het bosgebied. D66 wil graag experimenteren met succesvolle innovaties uit andere landen om de inbreuk op het bosgebied te verkleinen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een ecoduct is erg kostbaar en verstoort het landschap. Er zijn alternatieven die aanzienlijk goedkoper zijn en vrijwel geen inbreuk op het landschap maken. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een gelijkvloerse wildoversteekplaats of een lichtdoorlatende tunnel onder de rijweg."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt dit goede door de provincie gekozen oplossingen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en het welzijn van dieren. Wijziging van deze plannen leidt onnodig tot meerkosten die de gemeenschap moeten dragen. "

 • OPEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor dieren is onze leefomgeving een versnipperde lappendeken. Met een ecoduct maak je een serieuze verbinding tussen hun leefgebieden. Dit ecoduct is de laatste schakel in een ketting van ecoducten en daarom noodzakelijk."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP acht een ecoduct voor alle partijen, dus én voor het wild én voor het doorgaande verkeer een betere oplossing dan een wildoversteekplaats, waar veel verkeersdeelnemers geen boodschap aan zullen hebben. Dat gaat dan ten koste van het wild."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  "De BVH wenst geen onnatuurlijke ecoducten. ''Groen, Groener, Groenst'' is één van onze credo's."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie heeft grote moeite met het ecoduct over de N226. Hoewel het ecoduct het sluitstuk vormt van de ring van ecoducten in de provincie Utrecht, hopen we dat de provincie er alles aan doet om met goede alternatieve oplossingen de doelstellingen te bereiken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Speciale pas bijstand Extra belangrijk

De gemeente moet mensen met een laag inkomen een speciale pas geven, zodat ze toch kunnen deelnemen aan sport en culturele evenementen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Meedoen in de maatschappij en kansen krijgen is voor D66 essentieel. Als geld een aantoonbare belemmering is geworden, kan de gemeente hierbij ondersteunen. Dit is relatief goedkoop met groot effect. Zo zorgen we dat iedereen kansen krijgt en kan meedoen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn tegen een algemene regeling om mensen met een laag inkomen een speciale pas te geven. Wij zijn er wel voor om personen/gezinnen die deelname aan sport en culturele evenementen echt niet kunnen betalen bijzondere bijstand te verlenen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vind het belangrijk iedereen kan sporten en deel kan nemen aan culturele evenementen. Dat is een belangrijk onderdeel van samenleven. Hiervoor bieden wij, voor diegene die dat niet zelf kunnen, een sociaal vangnet. "

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen in onze gemeente moet de kans hebben om mee te doen. Ook mensen die van weinig geld moeten rondkomen. Met een pas brengen we deelname aan sport en cultuur binnen bereik."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft een groot aantal regelingen die uitstekend functioneren. Daar hoeft niet nog zo'n pas bij die ook nog eens als etiketje (stigmatiserend) wordt gezien."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  "De BVH is voor leefbare en vitale dorpen. De BVH wil niemand buiten sluiten die dit zelf niet kan opbrengen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is al een participatieregeling voor volwassenen (€ 250,- per jaar) en voor kinderen (€ 125,- per jaar) als het inkomen minder is dan 120% van het minimumloon. Een speciale Heuvelrugpas moet een breder bereik hebben dan de minima. Anders wordt deze door de minima ervaren als een “armoedepas”. Andere inwoners van de gemeente moeten de pas dus ook (kunnen) aanschaffen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Zendmasten Extra belangrijk

In woonkernen mogen geen nieuwe zendmasten komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zendmasten hebben nadelige bijeffecten, die buiten woonkernen wegvallen. Daarom moeten we ze liever niet in de dorpen plaatsen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We vinden het prima als er een volledig dekkend netwerk van zendmasten buiten de woonkernen kan worden aangelegd. Maar als dat niet kan, moeten we de aanleg van zendmasten binnen de kernen in dit communicatietijdperk niet bij voorbaat uitsluiten. Uiteraard moeten we alert blijven op de veiligheid van de inwoners, maar de hoeveelheid straling van de zendmasten levert vooralsnog geen onverantwoorde risico’s op."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil geen nieuwe zendmasten in de woonkernen."

 • OPEN: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn al strenge regels voor het plaatsen van zendmasten. Die bieden voldoende bescherming."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Juist in onze groene gemeente moeten we zendmasten tot het uiterste beperken vanwege de stralingseffecten en daarbij vooral de woonkernen ontzien."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is het met deze stelling eens omdat er zorgen bestaan bij de bevolking over het stralingsniveau. Dit besluit kan heroverwogen worden wanneer er voldoende draagvlak is onder onze inwoners om toch zendmasten (voor telefonie) te plaatsen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Energieneutraal Extra belangrijk

In Utrechtse Heuvelrug moet veel eerder dan in 2035 evenveel energie worden opgewekt als er wordt verbruikt.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor D66 kan de duurzaamheidsambitie niet snel genoeg waargemaakt worden. Waarom wachten? Laten we nu snel innoveren en elders bewezen technieken ook hier gaan inzetten. Dat is een ambitie waar de gemeente en bedrijven samen mee aan de slag kunnen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Milieu- en duurzaamheidsmaatregelen hebben alleen effect als ze op grote schaal worden toegepast. De VVD wil daarom niet dat de gemeente bovenop de landelijke eisen allerlei eigen milieu- en duurzaamheidsmaatregelen oplegt. Dit leidt alleen maar tot onevenredig hoge lasten voor inwoners (in relatie tot de rest van Nederland) en een verzwakking van de concurrentiepositie van onze ondernemers. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De stap naar klimaatneutraal 2035 is groot. Haastige spoed in zelden goed. Het CDA gaat voor een gedegen, realistisch, haalbaar en betaalbaar stappenplan met concrete maatregelen voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties."

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "De omschakeling naar duurzame energie kan niet snel genoeg gaan. Onze gemeente moet een serieuze bijdrage leveren aan verduurzamen van onze leefomgeving. De urgentie blijkt onder meer uit het klimaatakkoord van Parijs."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De inpassing van 100% energie-opwekking in onze leefomgeving is een dermate grote opgave dat 2035 al amper haalbaar is. Het is dus op dit moment niet realistisch om dat veel eerder dan 2035 te bereiken. Gelijktijdig acht de SGP het ook wenselijk om het energieverbruik terug te dringen. "

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BVH vindt WEL dat de gemeente groene energie van andere bronnen moet kunnen betrekken voor haar energiedoelen en niet eigen windmolens, zonnepanelenweilanden etc. gaan aanleggen, bouwen en onderhouden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze stelling verwoordt een hartenwens van de ChristenUnie. We moeten fors inzetten op een energietransitie naar duurzame energie en gasloos. Dat vraagt om aanhaken bij innovatieve projecten voor opwekking en opslag van energie. De noodzaak komt voort uit verantwoordelijkheid voor de generaties na ons en het behoud van de schepping."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Onteigening braakliggend terrein Extra belangrijk

De gemeente moet braakliggende terreinen en verpauperde panden onteigenen om daar woningen te kunnen bouwen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil van aanpak van verpauperde locaties op de Heuvelrug een speerpunt maken. Er is niemand mee gebaat als een gebouw verrommelt of langdurig leeg staat. D66 wil dat onze gemeente op dat vlak meer daadkracht toont. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onteigening mag wat de VVD betreft nooit vooropstaan. Ook wij ergeren ons aan langdurig braakliggende terreinen en verpauperde panden. Wij willen dan ook dat de gemeente tijdig en actief zoekt naar oplossingen als daarvan sprake is. Onteigening maakt inbreuk op eigendomsrechten en mag dus alleen worden gebruikt als het algemeen belang erg groot is en alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil de wachtlijsten voor wonen terugdringen (gemiddeld 8 jaar voor een gezinswoning). Ook wil het CDA dat je in je eigen dorp kunt blijven wonen. Het bouwen van woningen voor jong en oud is daarom topprioriteit voor het CDA. We willen iedere mogelijke plek hiervoor benutten."

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "In onze dorpen zijn er verschillende braakliggende terreinen en verpauperde panden die door de eigenaren ‘op slot’ zijn gezet. Om ruimte te maken voor woningbouw moet onze gemeente zo nodig onteigenen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP acht de gemeente niet de partij die op de stoel van de projectontwikkelaar moet zitten. Wel kan zij de eigenaar motiveren om het aanzien van zulke terreinen maatschappelijk verantwoord aan te kleden, maar ook om de ontwikkeling voortvarend uit te voeren. "

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Soms is dit nodig om verpaupering tegen te gaan. De ChristenUnie is bereid zich hiervoor in te zetten, mits er geen juridische bezwaren zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Opvang afgewezen asielzoekers Extra belangrijk

Utrechtse Heuvelrug moet afgewezen asielzoekers of illegale migranten opvang (bed-bad-brood) aanbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op de Utrechtse Heuvelrug zou niemand buiten hoeven slapen. Voor D66 geldt dat ook illegale migranten recht hebben op basale voorzieningen. Laten we niet uit het oog verliezen dat we allemaal mensen zijn en elkaar ook zo te behandelen hebben. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Afgewezen asielzoekers en illegale migranten hebben geen rechten om in Nederland te verblijven. De terugkeer van hen is landelijk geregeld. Onze gemeente moet die landelijke regeling niet ondermijnen door zelf bed-bad-brood aan te bieden."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ieder mens telt! Het CDA wil niet dat mensen op straat te staan. Het CDA wil dat de gemeente actief meewerkt aan oplossingen."

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Afgewezen of illegaal, het gaat om mensen die hier zijn. We zien hen als mensen. Een humane behandeling gaat hier voor de juridische regels."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt de problematiek rondom migranten een landelijke aangelegenheid en acht het onjuist dat de gemeente maatregelen zou moeten treffen op dit punt. Daarbij zou de overheid dan tegen zichzelf handelen."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BVH wil geen aanzuigende werking hebben maar wenst ook geen mensen op straat te hebben."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerden daar niet de dupe van zijn. Onze gemeente moet (in samenwerking met andere gemeenten) tenminste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de landelijke regeling daarvoor is stopgezet."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Handhaving Extra belangrijk

Er moeten meer speciale ambtenaren komen voor handhaving van de openbare orde in de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Meer toezicht en meer regeltjes hangen in deze discussie met elkaar samen. D66 wil juist minder regels en minder betutteling. D66 vertrouwt erop dat de meeste inwoners van de Utrechtse Heuvelrug zich prima tot elkaar verhouden. Voor de gevallen waarin dat toch misgaat, hechten wij meer aan een goed verankerde en bezette politieorganisatie dan aan extra BOA’s. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De politie heeft over het algemeen te weinig mensen om regels te handhaven en ‘kleine criminaliteit’, herrie in de nacht en overlast door hangjongeren te bestrijden. Wij willen dat voldoende speciale opsporingsambtenaren worden ingezet om dat gat te vullen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen de handhaving en het toezicht in de openbare ruimte uitbreiden, zowel in de dorpen als in het buitengebied. Bijvoorbeeld gericht op het verminderen van overlast door jongeren(groepen)."

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hier en daar slingert te veel troep rond. Sommige mensen maken de openbare ruimte onaangenaam. Dan is het goed dat er voldoende speciale ambtenaren zijn voor toezicht en handhaving. Samen kunnen we een steentje bijdragen aan de openbare orde."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SGP ziet in de maatschappij steeds meer ongewenst gedrag, waardoor meer toezicht gewenst is. Kennis van de lokale situatie is daarbij van belang en dan is handhaving van de openbare orde door de gemeente een logische zaak."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BVH wil meer politie op straat in de kernen i.p.v. BOA's om de openbare orde te handhaven. Daar ligt onze prioriteit. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De laatste jaren zijn er meerdere Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) in onze dorpen actief. Dat heeft resultaat. Mensen gedragen zich beter als zij weten dat zij worden aangesproken op hun (onbehoorlijke of onwettige) gedrag als het gaat om foutparkeren, drankmisbruik, overtreding van de alcoholwetgeving, houden van een wietplantage enz. Dat vraagt om een tenminste gelijkblijvende en liefst uitbreiding van capaciteit."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Zonnepanelen Extra belangrijk

Verenigingen moeten van de gemeente geld kunnen lenen voor energiebesparende maatregelen of zonnepanelen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het idee is dat zonnepanelen zichzelf terugverdienen. De gemeente kan daarom verenigingen helpen aan financiering om dat financiële en milieuvoordeel te pakken. Typisch een win-win-situatie. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is geen bank. Het uitlenen van geld is daarom geen gemeentelijke taak. Wij vinden dat gemeenschapsgeld, hoe sympathiek een doel ook kan zijn, daarvoor dus niet mag worden gebruikt."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil de (sport)verenigingen steunen om hun gebouwen te verduurzamen."

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners die gezamenlijk (in coöperaties en verenigingen) investeren in energiebesparing, moeten daarvoor geld kunnen lenen van onze gemeente. Zulke investeringen mogen niet stranden op de financiering."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP is van mening dat de gemeente geen bank is om geld bij te lenen, maar kan de gemeente wel de verenigingen faciliteren door bemiddeling of collectieve inkoop. "

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BVH vindt dat er voldoende rijkssubsidies zijn voor energiebesparende maatregelen en daarnaast moeten eerst de gemeentefinanciën op orde worden gebracht. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Een beter idee is om aan te kloppen bij bijv. het Energiefonds Utrecht. De gemeente is immers geen bank van lening, maar wellicht kunnen wij ons aansluiten bij dit Energiefonds. Dit fonds financiert ook een project in Wijk bij Duurstede van EWEC. Met collectieve inkoop en bijvoorbeeld zogeheten Postcoderoosprojecten kunnen ook belangrijke voordelen worden gehaald."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Subsidie werk migranten Extra belangrijk

Lokale ondernemers die migranten met een verblijfsvergunning in dienst nemen moeten subsidie krijgen van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "D66 wil een voorkeursbehandeling voor ondernemers die zich sociaal en maatschappelijk onderscheiden en investeren in mens en klimaat. Dat is het soort bedrijf waarmee de gemeente graag zaken zou moeten willen doen. Dus het in dienst nemen van nieuwkomers met een achterstand op de arbeidsmarkt mag wat ons betreft voordeel opleveren. Maar subsidie schiet door. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zo’n subsidie op de loonkosten leidt tot verdringing van andere werknemers en tot een oneigenlijk concurrentievoordeel ten opzichte van ondernemers van buiten de gemeente."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA waardeert deze inspanning. Ondernemers die helpen bij de integratie van nieuwe inwoners krijgen steun van de gemeente."

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vaak komen migranten die een verblijfsvergunning hebben gekregen, onze ‘nieuwkomers’, moeilijk aan een eerste baan. Lokale ondernemers die hen een baan bieden, helpen de nieuwkomer én de samenleving. Deze ondernemers verdienen het dat we hen steunen."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP vindt de problematiek rondom migranten een landelijke aangelegenheid en acht het onjuist dat de gemeente maatregelen zou moeten treffen op dit punt."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  "De BVH vindt dit een goede stimulans voor deze burgers, juist die met een verblijfsvergunning, die hierdoor de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen overbruggen met steun van de ondernemers."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop. Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. Dat betekent dat bij de uitvoering van de opdracht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder vaak ook migranten met een verblijfsvergunning) worden ingezet. Daarbij kan toekenning van een (tijdelijke) loonkostensubsidie helpen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Verkeerssnelheid Extra belangrijk

De gemeente moet bij de provincie aandringen om de snelheid op de provinciale wegen te verlagen van 80 naar 60 km per uur.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Misschien niet meteen op alle provinciale wegen, maar met lagere maximumsnelheid gaat de veiligheid omhoog en milieubelasting naar beneden. Dat zien wij wel zitten. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor een vlotte verkeersafhandeling willen wij de snelheidslimiet op provinciale wegen handhaven op 80 kilometer, maar waar dat nodig is voor de veiligheid willen we die verlagen in kwetsbare gebieden. Bijvoorbeeld bij scholen, kinderdagverblijven, seniorenwoningen en in woongebieden voor ouderen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor het behoud van 80 km/u op de provinciale wegen ."

 • OPEN: Eens
  Toelichting van de partij

  "Verlagen naar 6o km per uur is beter voor ons leefklimaat en voor de veiligheid op de weg, ook voor overstekende dieren."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SGP acht deze maatregel typisch een symbolische maatregel, want in werkelijkheid zullen de gebruikers van deze wegen geen 60 km/u gaan rijden en wekt het meer irritatie op dan het toevoegt aan veiligheid en verantwoordelijkheid."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De hoofdweg van Station Driebergen -Zeist naar centrum Zeist kende veel verschillende snelheidsregimes. Nu is het 60km. We leven in een Nationaal Park. Daar leven niet alleen mensen, maar ook dieren (wilde reeën, enz). Vermindering van de snelheid van het autoverkeer draagt bij aan vermindering van aanrijdingen met het wild en het tijdverlies is beperkt. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Schoolzwemmen Extra belangrijk

Utrechtse Heuvelrug moet schoolzwemmen opnieuw invoeren en betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zwemvaardigheid is belangrijk in een land waar water “overal” is. Naast veiligheid is beweging waardevol. We zouden dus graag geld uitrekken voor goede zwemlessen via de scholen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt het erg belangrijk dat kinderen leren zwemmen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente dat dan maar moet regelen: ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zwemvaardigheid van hun kinderen. We vinden wel dat ouders een beroep moeten kunnen doen op een gemeentelijke bijdrage als zij de kosten voor zwemlessen niet kunnen betalen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zwemles is belangrijk voor alle kinderen. We hebben er niet voor niets voor gekozen om de zwembaden Woestduin en De Zwoer open te houden."

 • OPEN: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit vraagt overleg met scholen en ouders. Als schoolzwemmen er weer zou moeten komen, is er ook overleg nodig wie het betaalt. Maatwerk is nodig, want er bestaan grote inkomensverschillen in onze gemeente."

 • SGP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In ons waterrijke land is de zwemkunst een verplicht nummer, maar omdat ouders daar niet allemaal de gelegenheid voor hebben acht de SGP het wenselijk om middels schoolzwemmen ieder kind de gelegenheid te geven om te leren zwemmen."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met al het water in onze omgeving vindt de BVH dat onze kinderen moeten kunnen en leren zwemmen en daarom houden we de Zwoer, Woestduin en het Bosbad Leersum open."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de achterliggende jaren is gebleken dat er trieste verdrinkingsongelukken met jonge kinderen plaatsvinden. Ook wij zijn een waterrijke gemeente. Dat maakt de noodzaak voor elk kind om te leren zwemmen nog groter. De ChristenUnie pleit er daarom voor het schoolzwemmen opnieuw in te voeren en te betalen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. OZB Extra belangrijk

Om de schulden van de gemeente te verminderen, moet de belasting op huizen en bedrijfspanden (OZB) omhoog.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Schuldenlast verlagen, daar zijn we als D66 voor. Maar dat kan volgens ons ook zonder extra OZB. D66 heeft zich altijd ingezet om geen wilde bewegingen te maken met de OZB. Het hoort er gewoon bij om OZB te betalen, maar burgers zijn geen melkkoe. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat de gemeente moet bezuinigen door te besparen op de gemeentelijke kosten, door bij de uitvoering van activiteiten meer samen te werken met anderen en door keuzes te durven maken tussen voorzieningen. Doordat in het verleden de durf om kosten te beperken ontbrak, is al vaker voor de makkelijke weg van een OZB-verhoging gekozen. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is tegen het verhogen van de OZB-belasting om de schulden af te lossen. Wij maximeren de OZB-belasting met inflatiecorrectie. "

 • OPEN: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Van ons hoeft de OZB niet omhoog, als het alleen gaat om het verminderen van de schuldenlast van onze gemeente. Dat kan namelijk ook op andere manieren. Van ons mag de OZB juist wel omhoog als dit nodig is om de voorzieningen in onze dorpen op peil te houden."

 • SGP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De schulden van de gemeente zijn deels ontstaan door onjuiste beslissingen uit het verleden, die volgens de SGP niet op het bordje van de inwoners gelegd mogen worden. Een passend en spaarzaam uitgavenpatroon is daarom meer gewenst."

 • Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De BVH vindt niet dat de schulden veroorzaakt door vorige Colleges van B en W op de burgers moeten worden afgewenteld en dat er andere oplossingen voorhanden zijn."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft in de achterliggende jaren veel investeringen gedaan in wegen, enz. Daardoor is een fors bedrag aan langlopende schulden opgebouwd. Die schuld moet omlaag. Alle investeringen stopzetten is geen optie. Voor de riolering is een alternatieve manier van financiering gevonden. Dat levert op termijn vele miljoenen op. Het is dus een zaak van lange adem. Moet de afbouw van de schuld sneller dan is verhoging van de OZB een reële optie. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat